داوران

فرآیند داوری مجله بهداشت مواد غذایی

در فصلنامه بهداشت مواد غذایی داوری هر مقاله توسط  2 تا 3 متخصص در زمینه موضوع مقاله انجام می‌گیرد. نحوه داوری مقالات به‌صورت بسته بوده و نام داوران برای نویسندگان مقالات و بالعکس مشخص نمی‌باشد.

 داوران پس از دریافت لینک مقاله از طریق ایمیل، به‌صورت مستقیم یا از طریق سامانه نشریه (با استفاده از «نام کاربری» و «رمز عبور») وارد سامانه داوری گردند. برای داوری آنلاین مقالات به‌صورت زیر عمل شود:

پس از ورود به سامانه مجله و باز نمودن صفحه شخصی، روی آیکون «داور» و سپس «مقالات جدید» کلیک شود. در این حالت مقاله ارسالی جهت داوری، قابل مشاهده خواهد بود و با کلیک روی کد مقاله، می‌توان داوری یا عدم داوری مقاله را اعلام نمود.

پس از قبول داوری مقاله،با کلیک مجدد روی «کد مقاله»، مقاله در دسترس خواهد بود (همزمان لینک دسترسی مستقیم مقاله به ایمیل ارسال می‌شود).

 در صفحه داوری گزینه‌های زیر قابل مشاهده هستند:

 فایل‌های مرتبط: دریافت فایل «اصل مقاله»

فرم ارزیابی مقالات: پس از داوری مقاله، نظرات کلی داور در این قسمت ثبت ‌شود و در صورت لزوم توضیحات مرتبط با هر بخش اضافه ‌گردد.

توضیحات داور برای دبیر/نویسنده: پس از اتمام داوری در صورت نیاز توضیحات برای سردبیر و نویسنده در کادر تعیین شده درج شود.

ارسال فایل: در صورت ثبت ‌نظرات و پیشنهادات داوری در فایل «اصل مقاله»، لازم است فایل مربوطه در این قسمت بارگذاری و ارسال شود.

نظر نهایی داور: یکی از گزینه‌های «قابل پذیرش»، «بازنگری کلی»، «بازنگری جزئی»، «نمی‌توانم داوری کنم»، انتخاب شود و سپس روی دکمه «ارسال نتیجه داوری به دبیر» کلیک شود.

 نکته 1: کلیه اطلاعات مقالات می‌بایست برای داور محرمانه تلقی شده و در حفظ آن‌ها بکوشد.

 نکته 2: ضروری است داوران محترم از پذیرش داوری مقالاتی که به‌نوعی در آن‌ها ذی‌نفع می‌باشند، اجتناب نمایند.

فرآیند داوری: فرآیند داوری در این نشریه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

  

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سعیده ابراهیمی اصل استادیار گروه نانو تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
جعفر ابوالحسنی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده علوم پایه، دانشار گروه شیمی، تبریز، ایران.
صدیف آزادمرد دمیر چی استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز، تبریز ایران
محمدرضا افشار مقدم استادیار علوم پزشکی تبریز
هادی الماسی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
نویده انرجان استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
یونس انزابی استادیارگروه پاتوبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
امیرعلی انوار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران
حامد اهری استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران
سارا بصیری استادیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
محمد علی بهنژادی استاد گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
اکرم پزشکی نجف آبادی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سید هادی پورجعفر استادیار دانشکده علوم پزشکی مراغه
اشکان جبلی جوان دانشیار بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
هدی جعفری زاده- مالمیری بهداشت مواد غذایی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران
عبداله جمشیدی استاد گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
افشین جوادی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مجید جوانمرد داخلی دانشیار گروه صنایع غذایی و تبدیلی، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
هدایت حسینی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سعید حسین زاده بهداشت مواد غذایی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
شهرام حنیفیان دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
منصور خاکپور دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، تبریز، ایران
محمدرضا خانی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
علی اصغر خانی پور
جلیل خندقی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران
آراسب دباغ مقدم استادیار، عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
ابراهیم رحیمی
سیدمهدی رضوی روحانی
نوردهر رکنی
لیلا روفه گری نژاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مهدی رئیسی
محمدرضا سعیدی اصل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
جلال شایق استادیار
امیر شاکریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
یحیی شفیعی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
سید شهرام شکرفروش
سید اسماعیل صفوی بهداشت مواد غذایی استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
محمود صوتی خیابانی دانشگاه تبریز، گروه علوو و صنایع غذایی
رامین عطازاده عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
فرید عمیدی فضلی علوم و صنایع غذایی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
بهرام فتحی آچاچلوئی دانشیار گروه صنایع غذایی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین فرهنگ گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
علی فضل ارا استاد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مهدی قره خانی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مهرداد قوامی
شهرام کیانی استادیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهر کرد، شهر کرد، ایران
فرزاد کتیرایی استادیار قارچ شناسی دانپزشکی دانشگاه تبریز
گیتی کریم استاد دانشکده دامپزشکی تهران
محمد تقی گلمکانی دانشیار، گروه صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران
خسرو محمدی
مهران مرادی
محمد حسین مرحمتی زاده دانشیار بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
سیدسعید میردامادی
حمید میرزایی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مریم میزانی
عباسعلی مطلبی
علی مهریزاد دانشیار گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدحسین موثق بهداشت مواد غذایی هیئت علمی تمام وقت واحد شبستر
احمد نعمت الهی بنایی استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
نگین نوری
جمال نوروزی گروه شیمی، دانشگاه آزاد شبستر