قرار گرفتن «نشریه بهداشت مواد غذایی» جزو «مجلات هسته» پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 «نشریه بهداشت مواد غذایی» جزو مجلات هسته  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شناخته شده است. 

 

لیست مجلات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام