کسب رتبه A «نشریه بهداشت مواد غذایی» در آخرین ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«نشریه بهداشت مواد غذایی» در آخرین ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رتبه A را کسب نموده است.