پرسش‌های متداول

مدت زمان اخذ نامه پذیرش از زمان ارسال مقاله چقدر می‌باشد؟

6 - 4 ماه

مدت زمان چاپ مقاله از زمان دریافت نامه پذیرش چقدر می‌باشد؟

12 - 6 ماه

وضعیت مقاله از چه طریقی قابل ردیابی است؟

با مراجعه به سامانه مجله و مشاهده بخش "وضعیت" قابل مشاهده است.