اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

افشین جوادی

بهداشت مواد غذایی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=70270
javadiiaut.ac.ir
04136376934
0000-0002-5029-1841

h-index: scopus: 6  

سردبیر

گیتی کریم

بهداشت مواد غذایی استاد دانشکده دامپزشکی تهران

profile.ut.ac.ir/~gkarim
gkarim20gmail.com
04136376934
0000-0002-2508-9414

h-index: scopus: 7  

جانشین سردبیر

حمید میرزایی

بهداشت مواد غذایی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=120303
hmirzaeiiaut.ac.ir
04136376934
0000-0002-6841-4790

h-index: 5  

مدیر داخلی

شهرام حنیفیان

بهداشت مواد غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=10099
hanifianiaut.ac.ir
04136376934
0000-0002-2955-538X

h-index: scopus: 10  

 

 

اعضای هیات تحریریه

عبداله جمشیدی

بهداشت و کنترل موادغذایی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

ajamshid.profcms.um.ac.ir/
ajamshidum.ac.ir
0416376934
0000-0001-9935-4666

h-index: scopus: 7  

شهرام حنیفیان

بهداشت مواد غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

hanifianiaut.ac.ir
04136376934
0000-0002-2955-538X

h-index: scopus: 10  

افشین جوادی

بهداشت مواد غذایی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=70270
javadiiaut.ac.ir
04136376934
0000-0002-5029-1841

h-index: scopus: 6  

سیدمهدی رضوی روحانی

بهداشت شیر استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=535&Ln=fa
razavirohani.2019gmail.com
04136376934
0000-0002-6691-1419

h-index: scopus:12  

حمید میرزایی

بهداشت مواد غذایی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=120303
hmirzaeiiaut.ac.ir
04136376934
0000-0002-6841-4790

h-index: scopus: 5  

نوردهر رکنی

بهداشت، بازرسی و صنایع گوشت استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~nrokni/publications
noordahrrokni.2019gmail.com
04136376934
0000-0001-9931-2546

h-index: scopus: 9  

امیر شاکریان

بهداشت مواد غذایی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

amshakerianyahoo.com
04136376934

h-index: scopus: 8  

سید شهرام شکرفروش

بهداشت مواد غذایی استاد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

sess.shirazu.ac.ir/Sess/3786910156482
shekarshirazu.ac.ir
04136376934
0000-0001-6247-8462

h-index: scopus: 18  

علی فضل آرا

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی استاد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

veterinary.scu.ac.ir/~fazlara2000
a.fazlarascu.ac.ir
04136376934
0000000318150771

h-index: scopus: 8  

مهرداد قوامی

علوم و صنایع غذایی استاد دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

mehrdad_ghavamiyahoo.com
04136376934
0000-0003-1303-9062

h-index: scopus: 7  

گیتی کریم

بهداشت و صنایع شیر استاد دانشکده دامپزشکی تهران

profile.ut.ac.ir/~gkarim
gkarim20gmail.com
04136376934
0000-0002-2508-9414

h-index: scopus:7  

سید سعید میردامادی

بیوتکنولوژی استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

biotech.irost.org/biotech/node/842
mirdamadi_sayahoo.com
04136376934
0000-0002-8356-771X

h-index: scopus:12  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عبدالرضا خرقانی

مهندسی مواد شیمی دانشیار پژوهشی دانشگاه Otto-von-Guericke University Magdeburg

forschung-sachsen-anhalt.de/pl/kharaghani-94122 Summary of
abdolreza.kharaghaniovgu.de
04136376934
0000-0002-7134-4295

h-index: scopus: 15  

مشاور آماری

حمید میرزایی

بهداشت مواد غذایی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=120303
hmirzaeiiaut.ac.ir
04136376934
0000-0002-6841-4790

h-index: scopus: 5  

مدیر اجرایی

ناهید پروینی

دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات کارشناس امور پژوهشی (مسئول نمایه‌سازی نشریات دانشگاه آزاد سلامی واحد تبریز در پایگاه‌های بین‌المللی)

parvini.nahidgmail.com
04136376934