دوره و شماره: دوره 7، 2 (26) تابستان - شماره پیاپی 26، تابستان 1396 
7. تأثیر پودر برگ پونه کوهی بر کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

صفحه 83-91

الهه رستمی گوهری؛ محسن افشارمنش؛ مسعود سامی