دوره و شماره: دوره 11، 1 (41) بهار - شماره پیاپی 41، بهار 1400 
3. بررسی میزان بیس فنول آ در آب‌های بسته‌بندی تجاری عرضه شده در بازار اردبیل و بهینه‌سازی ازون‌دهی آب برای کاهش آن

صفحه 29-41

میرعلی رحیمی زاد تولون؛ حمید میرزایی؛ امیرعباس متین؛ افشین جوادی؛ علیرضا امانی قدیم