دوره و شماره: دوره 5، 2 (18) تابستان - شماره پیاپی 2، تابستان 1394، صفحه 1-105 

مقاله پژوهشی

1. مروری بر تأثیر ضدمیکروبی اسانس‌ها

صفحه 1-26

احسان صادقی؛ عبداله درگاهی؛ احمد محمدی؛ فاطمه اسدی؛ سمیه صحرایی


3. مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره برگ چهار رقم زیتون (Olea europaea) بر باسیلوس سرئوس

صفحه 41-52

مریم عباس والی؛ محمود اسماعیلی کوتمهر؛ حمدالله مشتاقی؛ محمد هادی اسکندری