بررسی اثر ریزپوشانی با آلژینات سوکسینیله شده بر زنده‌مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی‌های کیفی و حسی ماست حاوی آن طی دوره نگه‌داری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

استفاده از تکنیک ریزپوشانی می‌تواند منجر به افزایش قابلیت زنده‌مانی پروبیوتیک­ها در فرآورده‌های لبنی طی دوره نگه­داری گردد. یکی از

 

راهکارهای پیشنهاد شده برای بهبود توانایی حفاظتی آلژینات مورد استفاده در ریزپوشانی، اصلاح شیمیایی آن است. در این پژوهش تأثیر سوکسینیله کردن آلژینات و کاربرد آن به‌عنوان ماده ریزپوشانی کننده در تهیه ریزپوشینه‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

 
بر ویژگی‌های کیفی (pH، اسیدیته، آب اندازی و ظرفیت نگهداری آب)، خصوصیات حسی و قابلیت زنده‌مانی این باکتری در ماست طی 21 روز نگهداری در دمای 4 درجه سلسیوس مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور چهار نمونه ماست شامل ماست فاقد لاکتویاسیلوس اسیدوفیلوس، ماست حاوی لاکتویاسیلوس اسیدوفیلوس آزاد، ماست حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده با آلژینات طبیعی و ماست حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده با آلژینات سوکسینیله شده تهیه گردید. نتایج آزمون‌های کیفی نشان داد که اسیدیته و آب­اندازی ماست حاوی ریزپوشینه‌های آلژینات سوکسینیله شده در مقایسه با سایر نمونه‌ها کمتر و در مقابل pH و ظرفیت نگه­داری آب آن نسبت به دیگر نمونه‌ها بیشتر بود. هم­چنین نتایج حاصل از آزمون شمارش میکروبی و ارزیابی حسی نشان داد که ریزپوشانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با استفاده از آلژینات سوکسینیله شده به­طور معنی‌داری منجر به افزایش زنده‌مانی آن طی دوره نگه­داری ماست گردید (05/0>p) بدون آن­که اثر منفی معنی‌داری بر ویژگی­های حسی ماست داشته باشد، لذا می‌توان ریزپوشانی با آلژینات سوکسینیله شده را به‌عنوان روشی موثر برای بهبود زنده‌مانی پروبیوتیک­ها در ماست پیشنهاد  نمود.TRANSLATE with x

English


Arabic
Hebrew
Polish


Bulgarian
Hindi
Portuguese


Catalan
Hmong Daw
Romanian


Chinese Simplified
Hungarian
Russian


Chinese Traditional
Indonesian
Slovak


Czech
Italian
Slovenian


Danish
Japanese
Spanish


Dutch
Klingon
Swedish


English
Korean
Thai


Estonian
Latvian
Turkish


Finnish
Lithuanian
Ukrainian


French
Malay
Urdu


German
Maltese
Vietnamese


Greek
Norwegian
Welsh


Haitian Creole
Persian
 //


 

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back


EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back

//TRANSLATE with x

English


Arabic
Hebrew
Polish


Bulgarian
Hindi
Portuguese


Catalan
Hmong Daw
Romanian


Chinese Simplified
Hungarian
Russian


Chinese Traditional
Indonesian
Slovak


Czech
Italian
Slovenian


Danish
Japanese
Spanish


Dutch
Klingon
Swedish


English
Korean
Thai


Estonian
Latvian
Turkish


Finnish
Lithuanian
Ukrainian


French
Malay
Urdu


German
Maltese
Vietnamese


Greek
Norwegian
Welsh


Haitian Creole
Persian
 //


 

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back


EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back

//

تازه های تحقیق

 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of microencapsulation with succinylated alginate on the viability of Lactobacillus acidophilus and the qualitative and sensory properties of yogurt during the storage

نویسندگان [English]

 • M. Forouzantabar 1
 • S. Hosseinzadeh 2
 • H. R. Gheisari 3
 • S. S. Shekarforoush 2
1 Ph.D. student of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Associate Professor of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The use of the microencapsulation technique can lead to an increase in the survival of probiotics in dairy products during storage. Chemical modification is one of the proposed strategies to improve the protective ability of alginate used in microencapsulation. In the current work, the effect of succinylated alginate and its application as a micro-coating on the preparation of Lactobacillus acidophilus microcapsules was evaluated on the qualitative properties (pH, acidity, syneresis, and water holding capacity), sensory properties, and survival of this bacteria in yogurt during 21 days of storage at 4°C. For this purpose, four samples of yogurt including yogurt without L. acidophilus, yogurt containing free L. acidophilus, yogurt containing microencapsulated L. acidophilus with native alginate, and yogurt containing microencapsulated L. acidophilus with succinylated alginate, was prepared. The results of qualitative tests showed that the acidity and syneresis of yogurt containing succinylated alginate microcapsules were lower while the pH and water holding capacity were higher than the other experimental groups. Also, the results of microbial counting and sensory evaluation showed that the microencapsulation of L. acidophilus using succinylated alginate was significantly increased its survival during the storage time (p < /em><0.05) without any adverse effects on the sensory properties. Therefore, microencapsulation with succinylated alginate can be suggested as an effective approach to improve the survival of probiotics in yogurt.
 TRANSLATE with x

English


Arabic
Hebrew
Polish


Bulgarian
Hindi
Portuguese


Catalan
Hmong Daw
Romanian


Chinese Simplified
Hungarian
Russian


Chinese Traditional
Indonesian
Slovak


Czech
Italian
Slovenian


Danish
Japanese
Spanish


Dutch
Klingon
Swedish


English
Korean
Thai


Estonian
Latvian
Turkish


Finnish
Lithuanian
Ukrainian


French
Malay
Urdu


German
Maltese
Vietnamese


Greek
Norwegian
Welsh


Haitian Creole
Persian
 //


 

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back


EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back

//TRANSLATE with x

English


Arabic
Hebrew
Polish


Bulgarian
Hindi
Portuguese


Catalan
Hmong Daw
Romanian


Chinese Simplified
Hungarian
Russian


Chinese Traditional
Indonesian
Slovak


Czech
Italian
Slovenian


Danish
Japanese
Spanish


Dutch
Klingon
Swedish


English
Korean
Thai


Estonian
Latvian
Turkish


Finnish
Lithuanian
Ukrainian


French
Malay
Urdu


German
Maltese
Vietnamese


Greek
Norwegian
Welsh


Haitian Creole
Persian
 //


 

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back


EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back

//

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lactobacillus acidophilus
 • Microencapsulation
 • Succinylated alginate
 • Probiotic yogurt

 

 

 

 

 •  

  • · Amerine, M.A., Pangborn, R.M., and Roessler, E.B. (1965). Principles of Sensory Evaluation of Food. 1st Edition, Academic press, New York, pp. 53-63.
  • · Amice-Quemeneur, N., Haluk, J.P. and Hardy, J. (1995). Influence of the acidification process on the colloidal stability of acidic milk drinks prepared from reconstituted nonfat dry milk. Journal of Dairy Science. 78(12): 2683-2690.
  • · Amin, T., Thakur, M., and Jain., S.C. (2013). Microencapsulation the future of probiotic cultures. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9(4): 35-43.
  • · Anal, A.K., and Singh, H. (2007). Recent advances in microencapsulation of probiotics for industrial applications and targeted delivery. Trends in Food Science and Technology. 18(5): 240–251.
  • · Burgain, J., Gaiani, C., Linder, M. and Scher, J. (2011). Encapsulation of probiotic living cells: from laboratory scale to industrial applications. Journal of Food Engineering. 104(4): 467-483.
  • · Chen, H.Y., Li, X.Y., Liu, B.J. and Meng, X.H. (2017). Microencapsulation of Lactobacillus bulgaricus and survival assays under simulated gastrointestinal conditions. Journal of Functional Foods, 29: 248–255.
  • · Ding, W.K. and Shah, N. P. (2009). Effect of various encapsulating materials on the stability of probiotic bacteria. Journal of Food Science, 74(2): 100-107.
  • · Doleyres, Y., and Lacroix, C. (2005). Technologies with free and immobilised cells for probiotic bifidobacteria production and protection. International Dairy Journal, 15(10): 973-988.
  • · Gebara, C., Chaves, K.S., Ribeiro, M.C.E., Souza, F.N., Grosso, C.R.F. and Gigante, M.L. (2013). Viability of Lactobacillus acidophilus La5 in pectin–whey protein microparticles during exposure to simulated gastrointestinal conditions. Food Research International51(2): 872–878.
  • · Homayouni, A., Azizi, A., Ehsani, M.R., Yarmand, M.S. and Razavi, S.H. )2008(. Effect of microencapsulation and resistant starch on the probiotic survival and sensory properties of synbiotic ice cream. Food Chemistry. 111(1): 50–55.
  • · Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (ISIRI), (2006). Milk and milk products- Determination of titrable acidity and value pH- test method. 1st revision, ISIRI No. 2852. [In Persian]
  • · Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (ISIRI), (2008). Milk products – Enumeration of presumptive Lactobacillus acidophilus on a selective medium – Colony-count technique at 37˚C. 1st revision, ISIRI No. 9616. [In Persian]
  • · Islam, M.A., Yun, C.H., Choi, Y.J. and Cho, C.S. )2010(. Microencapsulation of live probiotic bacteria. Journal of Microbiology and Biotechnology. 20(10): 1367-1377.
  • · Jiménez-Pranteda, M.J., Poncelet, D., Náder-Macías, M.E., Arcos, A., Aguilera, M., Monteoliva-Sánchez, M. et al., (2012). Stability of lactobacilli encapsulated in various microbial polymers. Journal of Bioscience and Bioengineering. 113(2): 179–184.
  • · Krasaekoopt, W., Bhandari, B., Deeth, H. (2003). Evaluation of encapsulation techniques of probiotics for yoghurt. International Dairy Journal. 13(1): 3-13.
  • · Le-Tien, C., Millette, M., Mateescu, M.A. and Lacroix, M. (2004). Modified alginate and chitosan for lactic acid bacteria immobilization. Biotechnology and Applied Biochemistry. 39(3): 347–354.
  • · Mohebbi, M. and Ghoddusi, H.B. (2008(. Rheological and sensory evaluation of yogurts containing probiotic cultures. Journal of Agriculture Science Technology. 10: 147-155.
  • · Mortazavian, A., Razavi, S. H., Ehsani, M.R. and Sohrabvandi, S. (2007). Principles and methods of microencapsulation of probiotic microorganisms. Iranian Journal of Biotechnology. 5: 1-18.
  • · Naeemi, H., Mortazavi, S.A., Milani, E., Koochaki, A. (2013(. The influence of adding inulin and encapsulation on survivability Lactobacillus casei storage of symbiotic yoghurt. Journal of Food Science and Technology. 40(10): 27-36.
  • · Nouri, M., Ezzatpana, H. and Abbasi, S. (2011). Application of renneted skim milk as a fat mimetics in nonfat yogurt. Food and Nutrition Sciences. 2: 541-548.
  • · Ribeiro, M.C.E., Chaves, K.S., Gebara, C., Souza, F.N., Grosso, C.R.F. and Gigante, M.L. (2014). Effect of microencapsulation of Lactobacillus acidophilus LA-5 on physicochemical, sensory and microbiological characteristics of stirred probiotic yoghurt. Food Research International. 66: 424-431.
  • · Savoie, S., Champagne, C.P., Chiasson, S. and Audet, P. (2007(. Media and process parameters affecting the growth, strain ratios and specific acidifying activities of a mixed lactic starter containing aroma producing and probiotic strains. Journal of Applied Microbiology. 103(1): 163–174.
  • · Sheu, T.Y. and Marshall, R.T. (1993). Microencapsulation of lactobacilli in calcium alginate gels. Journal of Food Science. 54(3): 557–561.
  • · Sultana, K.H., Godward, G., Reynolds, N., Arumugaswamy, R., Peiris, P. and Kailasapathy, K. (2000). Encapsulation of probiotic bacteria with alginate–starch and evaluation of survival in simulated gastrointestinal conditions and in yogurt. International Journal of Food Microbiology. 62(1-2): 47–55.
  • · Tamine, A.Y. and Robinson, R.K. (1985). Yogurt Science and Technology. Pergamon Press, London, pp. 365–373.

   

  TRANSLATE with x

  English

  Arabic Hebrew Polish
  Bulgarian Hindi Portuguese
  Catalan Hmong Daw Romanian
  Chinese Simplified Hungarian Russian
  Chinese Traditional Indonesian Slovak
  Czech Italian Slovenian
  Danish Japanese Spanish
  Dutch Klingon Swedish
  English Korean Thai
  Estonian Latvian Turkish
  Finnish Lithuanian Ukrainian
  French Malay Urdu
  German Maltese Vietnamese
  Greek Norwegian Welsh
  Haitian Creole Persian  

  //

   

  COPY THE URL BELOW

  Back

  EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

  Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

  Back

  // ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); // ]]>