دیدگاه پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نسبت به تولید مرغ بدون آنتی‌بیوتیک (مطالعه موردی استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش مدیریت دامپروری، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم دامی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه پرورش­دهندگان مرغ گوشتی استان تهران نسبت به تولید مرغ بدون آنتی­بیوتیک شکل گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرورش­دهندگان مرغ گوشتی استان تهران (مشتمل بر 450 مرغدار) بود که از بین آن‌ها 136 نفر به‌عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش‌نامه­ای حاوی 44 سؤال و گویه بود. نتایج تحقیق نشان داد که 9/52 درصد از پاسخ­دهندگان دیدگاه «مثبت» و «نسبتاً مثبتی» نسبت به تولید مرغ بدون آنتی‌بیوتیک داشتند. هم‌چنین نتایج بیانگر آن بود که بین متغیر­های «سطح تحصیلات»، «رضایت شغلی»، «شغل جانبی»، «داشتن مسئول فنی» با «نوع دیدگاه مرغداران» مورد مطالعه، نسبت به تولید مرغ بدون آنتی­بیوتیک رابطه مثبت و معنی‌داری (05/0>p) وجود دارد. ضمن این‌که بین متغیر «شرکت در دوره­های آموزشی مرتبط با تولید مرغ بدون آنتی­بیوتیک» با «نوع دیدگاه مرغ‌داران» مورد مطالعه نسبت به این تولید رابطه مثبت و معنی­داری (01/0>p) مشاهده شد. این در حالی بود ‌که بین متغیرهای «سن تولید­کنندگان» مرغ گوشتی مورد مطالعه، «سابقه شغلی، «تعداد دفعات جوجه­ریزی»، «تولید یا عدم تولید مرغ بدون آنتی­بیوتیک»، «مصرف یا عدم مصرف مرغ بدون آنتی­بیوتیک»، «میزان آگاهی از نحوة پرورش مرغ بدون آنتی‌بیوتیک» با «نوع دیدگاه پاسخ­دهندگان» نسبت به «تولید مرغ بدون آنتی‌بیوتیک» رابطه مثبت و معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude of broiler breeders toward the production of antibiotics-free chickens (case study: Tehran province)

نویسندگان [English]

 • A Behrouzi 1
 • S Mashayekhi 2
 • Gh Asgari Jafarabadi 3
1 M.Sc. Graduate in Animal Sciences in Major Livestock Management, Departement of Animal Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Assistant Professor of Tehran Province Agriculture & Natural Resources Research Center, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Abstract: This research aimed to investigate the attitude of broiler breeders toward the production of antibiotics-free chickens in Tehran province. The statistical population in this study included all broiler breeders (N=450) in Tehran province. Using stratified-random-sampling method 136 breeders were selected. The main tool for data gathering was a questionnaire contained 44 questions and items. Results showed that 52.9% of the respondents had “positive” or “relatively positive” viewpoints about the production of antibiotic-free chicken. The results also indicated that there were a significant (p < 0.05) positive relationship between the attitude of  production of antibiotic-free chicken with the education level, job satisfaction, second job as well as having technical supervisor. Moreover, a significant (p < 0.01) positive relationship was observed between the participation in training courses related to the production of antibiotic-free chicken and the viewpoint of studied broiler producers. On the other hand, no significant correlation was observed between the “viewpoint of chicken producers” and the variables such as: “age”, “job background”, “frequency of progeny”, “production/non-production of antibiotic-free chicken”, “consumption/non-consumption of antibiotic-free chicken” and “knowledge on breeding the antibiotic-free chicken”.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Attitude
 • Broiler breeders
 • Antibiotic-free chicken
 • Tehran province
 •  

  • پادار­یامچی، سارا و صدیقی، حسن (1387). تحلیل نگرش دامداران نسبت به تلقیح مصنوعی در گاوهای شیری (مطالعه موردی در مزارع گاوهای شیری در شهرستان مرند). مجله علوم کشاورزی ایران، دوره 39-2، شماره 1 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)، صفحات: 47- 39.
  • خسروی پور، بهمن و کمالی، سمیه (1391). نقش ترویج و آموزش کشاورزی در گسترش کشاورزی ارگانیک و دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی حفاظت و برنامه­ریزی محیط زیست، صفحات: 11-1.
  • شاه­ولی، منصور و رحیمی، نعمت­اله (1385). بررسی کارکرد آموزش بر کاهش تلفات و ضایعات در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس. ارائه الگوی آموزشی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 2، شماره 1، صفحات: 39- 25.
  • شاه­ولی، منصور و معینی­زاده، هوشنگ (1387). بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات خوراک در صنعت طیور گوشتی کشور و راهکارهای کاهش آن. مجله­ی پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، دوره 21، شماره 79، صفحات: 127-115.
  • شعبانعلی­­فمی، حسین؛ قاسمی، جواد؛ سرور­­ امینی، شبنم و سعادت­زاده، معصومه (1389). بررسی دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، دوره 24، شماره 4،  صفحات: 414- 404.
  • فرج­زاده، داود (­1386). آشنائی با بهداشت گوشت طیور. فصلنامه آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دوره 7، شماره 26.
  • قدیمی، سیدعلیرضا؛ شعبانعلی­فمی، حسین و اسدی، علی (­1391). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 5، شماره 4، صفحات: 80-69.
  • کریمی، انیسه، صدیقی، حسن و بابائی، علیرضا (1390). بررسی موانع پیش­برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 42، شماره 2، صفحات: 242-231.
  • گنجی، مهدی و گنجی، حمزه (1388). زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد. جلد 2، چاپ پانزدهم، انتشارات ساوالان، تهران.
  • نفیسی، مهرداد؛ مشایخی، سیامک؛ افشار، مجید و مرادی، علی (1393)، بررسی ارتباط میزان تحصیلات مالک با عوامل مدیریتی و فنی در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم دامی ایران، 6-­5 شهریور، دانشگاه تبریز.
  • Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. John Wiley & Sons, New York, USA, 4: 75-76.
  • Dewdney, J.M., Maes, L., Raynaud, J.P., Blanc, F., Scheid, J.P., Jackson, T., et al. (1991). Risk assessment of antibiotic residues of beta-lactams and macrolides in food products with regard to their immuno-allergic potential. Food and Chemical Toxicology, 29: 477- 483.
  • Padar Yamchi, S. and Sadighi, H. (2008). An Analysis Of Dairy Cattle Farmers' Attitude Toward Artificial Insemination: A Case Study Of Farmers In The City Of Marand, Iranian Journal Of Agricultural Sciences , 39-2(1): 47-39. [in Persian]
  • Khosravipour, B and Kamali, S. (2012). The role of agricultural extension and education in the development of organic agriculture and achieving sustainable agricultural development, Proceedings of the First National Conference on Environmental Protection and planning: 1-11. [in Persian]
  • Shahvali, M. and Rahimi, N. (2006). Study of Education effectiveness on Mortality and Feed Waste in Broiler Farms in Fars Province: Presenting an Educational Model, Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 2(1): 39-25[in Persian]
  • Shahvali, M. and Moeinizadeh, H. (2008). Improvement of feed conversion ratio (FCR) in the broiler farms of Iran by study of effecting factors, Pajouhesh & Sazandegi Journal, 21(79): 115-127. [in Persian]
  • Shabanali Fami, H., Ghasemi, J., Sorour Amini, Sh. and Saadat Zadeh, M. (2011). Investigating the Viewpoints of Farmers of Markazi District of Karaj towards Participation in Community Supported Agriculture, Agricultural Economics & Development, 24(4): 414-404. [in Persian]
  • Farajzadeh, D. (2007). Introduction to poultry meat hygiene. Journal of Baqiatallah University Of Medical Science (AJ), 7(26). [in Persian]
  • Ghadimi, S.A., Shabanali fami, H. and Asadi, A. (2013). The Analysis of Effective Factors on Attitude of Farmers to Organic Farming (Case Study: Fereidan Area), Journal of Agricultural Extension And Education Research, 5(4): 69-80. [in Persian]
  • Karimi, E. Sadighi, H. and Babayi, A. (2012). Investigating Experts’ Perception of Barriers to Organic Farming, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42(2): 231-242. [in Persian]
  • Ganji, M. and Ganji, H. (1388). Atkinson and Hylgard psychology. Volume 2, 15th Edition, published by Savalan, Tehran. [in Persian]
  • Nafisi, M., Mashayekhi, S., Afshar, M. and Moradi, A. (2014). Relationship level of education landowner with Managerial and technical factors units of Laying farms in Tehran Province, Proceedings of Animal Science Congress of Iran, 6-5 September, Tabriz University. [in Persian]
  • Van Loo, E.J., Diem, M.N.H., Pieniak, Z. and Verbeke, W. (2013). Consumer attitude, knowledge and consumption of organic yogurt. Journal of Dairy Science, 96: 2118-2129.