نویسنده = هاشم‌زاده‌فرهنگ، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی گوسفندان و بزهای کشتاری کشتارگاه تبریز به انگل‌های خونی در سال 1388

دوره 1، 1 بهار، بهار 1390، صفحه 17-21

حسین هاشم‌زاده‌فرهنگ؛ پریسا شهبازی؛ فرهاد فردمنافی‌راد