نویسنده = مظفری، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. اثر فرآیند اسمز بر خواص کیفی پیاز خشک‌شده با هوای گرم

دوره 1، 2 تابستان، تابستان 1390، صفحه 49-60

منصوره مظفری؛ جابر سلیمانی؛ نارملا آصفی؛ پریسا جعفریان