نویسنده = سلیمانی، جابر
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر پیش فرآیند اسمز بر دانسیته هویج خشک شده با هوای گرم

دوره 1، 4 زمستان، زمستان 1390، صفحه 37-44

جابر سلیمانی؛ نارملا آصفی


2. اثر فرآیند اسمز بر خواص کیفی پیاز خشک‌شده با هوای گرم

دوره 1، 2 تابستان، تابستان 1390، صفحه 49-60

منصوره مظفری؛ جابر سلیمانی؛ نارملا آصفی؛ پریسا جعفریان