نویسنده = علی فضل ارا
تعداد مقالات: 3
3. طراحی مدل پیشگوی بار میکروبی بر پایه امپدانس در سبزیجات خشک سنتی و صنعتی

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1397، صفحه 1-11

نجمه نجارپور؛ علی فضل ارا؛ مهرنوش تدینی