اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 84
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 137
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 94

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 158
تعداد مشاهده مقاله 80131
آمار میانگین زمان داوری
زمان داوری 19 روز
زمان پذیرش 207 روز
زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
زمان عدم پذیرش 69 روز
زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
درصد پذیرش 26.6 %