اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 29
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 43
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 31

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 62
تعداد مشاهده مقاله 9771
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13043
آمار میانگین زمان داوری
زمان داوری 12 روز
زمان پذیرش 134 روز
زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
زمان عدم پذیرش 29 روز
زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
درصد پذیرش 19 %