اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 35
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 33

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 71
تعداد مشاهده مقاله 11892
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15374
آمار میانگین زمان داوری
زمان داوری 15 روز
زمان پذیرش 140 روز
زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
زمان عدم پذیرش 33 روز
زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
درصد پذیرش 22.67 %