دوره و شماره: دوره 9، 3 (35) پاییز - شماره پیاپی 35، پاییز 1398 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه ویژگی‌های ‌شیمیایی و میکروبی شیر خام شتر و شناسایی فلور غالب باکتری‌های لاکتیک‌اسید به‌روش PCR در شهر سمنان

صفحه 1-12

10.30495/jfh.2019.669363

مهنوش پارسایی مهر؛ حمید استاجی؛ اشکان جبلی جوان؛ فرشته عرب؛ آزاده سلیمی؛ آزیتا فرکی؛ منصوره کنعانی