دوره و شماره: دوره 8، 4 (32) زمستان - شماره پیاپی 32، زمستان 1397 

مقاله پژوهشی

1. اثر اسانس دانه رازیانه بر استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخشده کپور معمولی (Cyprrinus carpio)

صفحه 1-13

صفورا بهرامی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محسن شهریاری مقدم