دوره و شماره: دوره 8، 3 (31) پاییز - شماره پیاپی 31، پاییز 1397 
3. کاربرد ازن برای کاهش بار میکروبی گوشت مرغ استخوان‌گیری شده با روش مکانیکی

صفحه 23-35

محمد هادی اسکندری؛ سعیده هاشمی نسب؛ مهرداد نیاکوثری؛ شهرام شکرفروش


مقاله مروری

8. کاربرد ترکیبات جزئی در تشخیص تقلبات روغن‌های گیاهی (مقاله مروری)

صفحه 89-98

فتانه هاشم پور بلترک؛ محمدعلی تربتی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی