دوره و شماره: دوره 8، 2 (30) تابستان - شماره پیاپی 30، تابستان 1397، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

1. سنجش مولکولی تقلب گوشت مرغ در همبرگر‌ممتاز به روش Simplex PCR و Duplex PCR

صفحه 1-12

معصومه هاشم‌زادگان؛ سید ابراهیم حسینی؛ فرزانه تفویضی؛ منصور بیات