دوره و شماره: دوره 10، 1 (37) بهار - شماره پیاپی 1، بهار 1399 
4. ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی و ضدقارچی باکتری اسیدلاکتیک غالب جداشده از خمیرترش جو دوسر

صفحه 45-59

10.30495/jfh.2020.671043

فهیمه حاجی نیا؛ علیرضا صادقی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مرتضی خمیری؛ یحیی مقصودلو؛ علی مویدی