دوره و شماره: دوره 3، 2 (10) تابستان - شماره پیاپی 10، تابستان 1392، صفحه 1-85