دوره و شماره: دوره 3، 2 (10) تابستان - شماره پیاپی 10، تابستان 1392، صفحه 1-85 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی سماق (Rhus coriaria L.) بر باکتری اشریشیاکولای در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 1-8

حمدالله مشتاقی؛ مریم عباس والی؛ الناز محمدی؛ احمدرضا صفیان؛ میلاد عادل