دوره و شماره: دوره 1، 2 تابستان - شماره پیاپی 2، تابستان 1390، صفحه 1-86 
6. اثر فرآیند اسمز بر خواص کیفی پیاز خشک‌شده با هوای گرم

صفحه 49-60

منصوره مظفری؛ جابر سلیمانی؛ نارملا آصفی؛ پریسا جعفریان