دوره و شماره: دوره 1، 1 بهار - شماره پیاپی 1، بهار 1390، صفحه 1-66 
4. آلودگی شیر به بقایای آنتی‌بیوتیک‌ها طی چهل سال اخیر در ایران

صفحه 23-30

گیتی کریم؛ سید محمد مهدی کیائی؛ نوردهر رکنی؛ سیدمهدی رضوی‌روحانی