دوره و شماره: دوره 2، 1 (5) بهار - شماره پیاپی 5، بهار 1391، صفحه 1-89 

مقاله پژوهشی

1. بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنیهای سنتی شهرستان ارومیه

صفحه 1-9

حسن حسنزاد آذر؛ رضا عبدالهی؛ قادر حاج‌قلی‌زاده؛ محمد دلیرراد؛ تورج مهدی زاده


2. میزان آلودگی اکراتوکسین A در ‌ برنج‌های عرضه شده در اصفهان

صفحه 11-17

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان؛ محسن جعفریان؛ محمد کجبافی


3. تغییرات شاخص‌های اکسایشی چربی گوشت گوسفند در روش‌های متداول پخت

صفحه 19-30

آذین پورخلیلی؛ مریم میرلوحی؛ ابراهیم رحیمی؛ محمد حجت‌الاسلامی