دوره و شماره: دوره 4، 2 (14) تابستان - شماره پیاپی 14، تابستان 1393، صفحه 1-83