دوره و شماره: دوره 5، 4 (20) زمستان - شماره پیاپی 4، زمستان 1394 
8. تأثیرتیمار فراصوت بر ترکیبات زیست‌فعال آب هویج

صفحه 81-96

علی ایاسه؛ محمد علیزاده؛ عباس مهرداد؛ محسن اسمعیلی؛ یوسف جوادزاده