دوره و شماره: دوره 5، 1 (17) بهار - شماره پیاپی 1، بهار 1394، صفحه 1-109 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر بازدارندگی باکتریایی پوشش خوراکی گلوتن تلفیق شده با وانیلین

صفحه 1-12

اعظم اعرابی؛ حسن عبادی دهاقانی؛ صدف سعیدی