مطالعه شیوع فصلی و جغرافیایی توکسوپلاسما گوندی در شیر نشخوارکنندگان به‌روش nested-PCR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی، گروه بهداشت مواد غذایی، واحد شهرکر د، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استاد گروه بهداشت مواد غذایی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استاد مرکز تحقیقات تغذیه و محصولات ارگانیک، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

توکسوپلاسموزیس یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های تک‌یاخته‌ای مشترک بین انسان و دام بوده که انسان از طرق مختلف به آن آلوده می‌شود. تماس با حیوان آلوده، مصرف مواد غذایی آلوده و انتقال از مادر به جنین از مهم‌ترین راه‌های انتقال ‌می‌باشد. مطالعه حاضر اولین گزارش شیوع توکسوپلاسما گوندی در شیر خام گاومیش و شتر در برخی از مناطق ایران می‌باشد. به این منظور تعداد 440 نمونه شیر خام 5 گونه دام طی چهارفصل سال از استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فارس جمع‌آوری و ازنظر حضور توکسوپلاسما گوندی به‌روش واکنش nested-PCR موردمطالعه قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که از مجموع نمونه‌های موردمطالعه 26 نمونه (9/5 درصد) آلوده به توکسوپلاسما گوندی بود. بالاترین میزان آلودگی در شیر گوسفند (8 درصد) و پایین‌ترین آن در شیر گاومیش (28/4 درصد) مشاهده شد. ازنظر شیوع فصلی میزان آلودگی در فصل زمستان (43/11 درصد)، در پاییز (8/6 درصد) و در بهار (03/5 درصد) بود، درحالی‌که هیچ‌یک از نمونه‌های اخذشده در تابستان به این انگل آلوده نبود. آلودگی شیر خام و فرآورده‌های لبنی سنتی به توکسوپلاسما گوندی می‌تواند به شکل مستقیم از حیوانات آلوده و یا درنتیجه عدم رعایت اصول بهداشتی در طول فرایند شیردوشی، حمل‌ونقل، نگهداری و آلودگی متقاطع باشد. لذا سالم‌سازی مناسب شیر قبل از مصرف پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Seasonal and Geographical Prevalence of Toxoplasma gondii in milk of ruminants by nested-PCR

نویسندگان [English]

  • M. Alipour Amroabadi 1
  • E. Rahimi 2
  • A. Shakerian 3
1 Ph.D Graduate of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Professor of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Professor of Research Center of Nutrition and Organic Products (R.C.N.O.P), Shahrekord Branch ,Islamic Azad University, Shahrekord ,Iran
چکیده [English]

Toxoplasmosis is one of the most dangerous common protozoan diseases between humans and animals that infect humans in various ways. Contact with the infected animal, consuming contaminated food and transmitting from mother to fetus are the most important means of transmission. Based on recorded data, this study is the first report of Toxoplasma gondii in buffalo and camel milk in some parts of Iran. For this purpose, 440 raw milk samples of 5 species of animals were collected from Isfahan, Chaharmahal & Bakhtiari, Khuzestan and Fars provinces during four seasons and studied for presence of Toxoplasma gondii by nested-PCR. The results showed that 26 (5.9%) of the samples were infected with Toxoplasma gondii. The highest infection was observed in sheep milk (8%) and the lowest in buffalo milk (4.28%). The seasonal prevalence of infection was in winter (11.43%), autumn (6.8%) and spring (5.03%), while none of the samples obtained in summer The parasite was not infected. Contamination of raw milk and traditional dairy products with Toxoplasma gondii can either occur directly from infected animals or as a result of non-compliance with the principles of hygiene during the process of milking, transportation, storage and cross-contamination. Therefore, proper pre-consumption of milk is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Season prevalence
  • raw milk
  • Toxoplasma gondii
  • Nested-PCR