بررسی پروفایل اسیدهای چرب و عناصر سنگین (مس، کروم، کبالت) موجود در روغن های حیوانی استان ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه شیمی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

3 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران

4 معاونت غذا و دارو، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.30495/jfh.2020.1879716.1234

چکیده

میزان فلزات سنگین، اندیس‌های فیزیکی - شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب مخصوصا اسیدهای چرب ترانس در روغن‌ها، فاکتورهای بسیار مهمی برای تعیین کیفیت آن‌ها می باشد. در این تحقیق، روغن های حیوانی 19 منطقه مختلف استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت و پس از هضم و استخراج به روش هضم اسیدی با کمک امواج ریز‌موج، میزان فلزات سنگین آنها، توسط یک روش بهبود یافته اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله اندازه گیری شده است. پروفایل اسیدهای چرب پس از استخراج و مشتق سازی با روش کروماتوگرافی گازی آنالیز گردید. به منظور سهولت در نتیجه گیری داده های حاصل، نمونه گیری‌های مناطق مختلف استان به سه قسمت شهرستان های شمالی، جنوبی و مرکزی تقسیم شده اند. مطابق نتایج بدست آمده میزان مس، کبالت و کروم به ترتیب در دامنه 04/0-47/4، 02/0-33/2 و 02/0- 54/3 mg/Kg گزارش شد که پایین تر از سطح بیشینه مجاز برای فلزات می باشد. در روش اصلاح شده گاز گروماتوگرافی، امکان جداسازی همزمان 27 اسید چرب حاصل شده است و ضمناً جداسازی قابل قبولی برای اسید اولئیک و لینولئیک به منظور محاسبه ایزومرهای سیس و ترانس مشاهده می شود. طبق نتایج بدست آمده از پروفایل اسیدهای چرب در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی استان ایلام، در تمامی مناطق میزان اسیدهای چرب اشباع نسبت به اسیدهای چرب غیر اشباع و سایر اسیدهای چرب دارای مقادیر بالاتری می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Fatty Acids and Heavy Metals (Copper, Chromium, Cobalt) in Animal Oils of Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Soheila Gholami gilani 1
  • Alireza Taheri 2
  • Gholamreza Gholami gilani 3
  • Mahtab Shahmari 4
1 M.Sc, Marine Science & Technology Faculity, North Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Chemistry, Ilam branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
3 Faculty of Veterinary Medicine, Urumia University.Iran
4 Department of Food and Drug, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
چکیده [English]

Heavy metal content, physicochemical indices and fatty acid profiles, especially trans fatty acids in oils are important factors in determining oil quality. In this study, animal oils of 19 different regions of Ilam province were investigated and after digestion and extraction by microwave-assisted acid digestion, their heavy metal contents were investigated by an improved spectroscopic method.The fatty acid profiles after extraction and derivatization were analyzed by gas chromatography. In order to facilitate the conclusion of the data obtained, sampling of different regions of the province is divided into three parts, northern, southern and central cities. Results showed that copper, cobalt and chromium were reported in the range of 4.47 to 0.04, 2.33 to 0.02 and 3.54 to 0.02 mg/kg, respectively. According to FAO/WHO guidelines, the level of metals in the province is lower than the permitted level. In the modified gas chromatography method, 27 fatty acids can be separated and an acceptable resolotion for oleic and linoleic acid is obtained to calculate the cis and trans isomers. According to the results of fatty acid profiles in the northern, central and southern regions of Ilam province, saturated fatty acids have higher levels in all regions than in unsaturated fatty acids and other fatty acids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physicochemical indices
  • liquid-liquid extraction
  • Heavy metals
  • Fatty Acids