مقایسه کارآیی سه روش تخلیص در اندازه‌گیری داکسی‌نیوالنول و بررسی میزان آن در فرآورده‌های غلات

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران

2 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، سازمان ملی استاندارد ایران، کرج، ایران

3 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران

4 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد ، ایران

5 استادیار، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

داکسی نیوالنول (DON) یک نوع از مایکوتوکسین‌هاست که توسط گونه‌های کپک فوزاریوم تولید می‌شود. هدف از این بررسی مقایسه کارآیی سه روش تخلیص (شامل ستون‌‌های ایمونوافینیتی و مایکوسپ 225 و 227) در اندازه‌گیری DON با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کار آیی بالا (HPLC) و سپس اندازه‌گیری دان در فرآورده‌های غلات بود. ابتدا نمونه‌های آرد گندم در سه غلظت (ng/g 1200، 700، 200) با سم دان غنی شد و سپس مقدار بازیافت نمونه‌ها پس از تخلیص با ستون‌ها، اندازه‌گیری شد. همچنین مقدار دان در 60 نمونه فرآورده غلات (آرد گندم، برنج، آرد جو، نودل و نان) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد بیشترین مقدار بازیافت مربوط به ستون ایمونوافینیتی بود (بین 5/2±43/87 تا 2/2±17/95 درصد). گرچه اختلاف معنی داری بین ستون ایمونوافینیتی و مایکوسپ 225 وجود نداشت. کمترین مقدار بازیافت با استفاده از ستون مایکوسپ 227 به دست آمد (05/0>P). از بین 60 نمونه مورد بررسی، 30 نمونه (50%) به سم دان آلوده بودند، اما مقدار دان در هیچ یک از 30 نمونه آلوده، از حد مجاز آن (ng/g 1000) بیشتر نبود. بیشترین میزان آلودگی (ng/g 3/724) در یک نمونه برنج مشاهده شد. این بررسی نشان داد که گرچه ستون ایمونوافینیتی در اندازه‌گیری دان قابلیت اطمینان بیشتری داشت اما نتایج بازیافت مایکوسپ 225 نیز کاملا رضایت بخش بود. علاوه بر آن مقدار سم دان باید به طور مداوم در فرآورده‌های غلات توسط سازمان‌های قانونگذار اندازه‌گیری شده و احتیاط‌های لازم به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the efficiency of three cleanup methods for determination of Deoxynivalenol and its determination in cereal products

نویسندگان [English]

  • Maryam Jalili 1
  • Rika Almasyan 2
  • Anoosheh Rahmani 3
  • Amir Varehzardi 4
  • Tayebeh Basaki 5
1 Associated Professor, Departmen of Food, Faculty of Food Industries and Agriculture, Standard Research Institute (SRI), Karaj, Iran.
2 MSc of microbiology, National Standard Organization of Iran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Food Industries and Agricultural Research, Standard Research Institute (SRI), Karaj, Iran
4 MSc of microbiology, Razi Herbal Medicines Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran
5 Department of Agricultural Science, Payame Noor University, I.R of IRAN
چکیده [English]

Deoxynivalenol (DON) is one of the mycotoxins produced by Fusarium species. The current study was aimed to compare the efficiency of three cleanup columns (immunoaffinity, MycoSepTM #225, MycoSepTM #227), applied for determination of DON, using high performance liquid chromatography (HPLC). Moreover, DON was determined in cereal products. At first, wheat flour samples were spiked with DON at three concentrations (200, 700, 1200 ng/g), then recovery values were measured after cleanup with the columns. The amount of DON was also measured in 60 samples of cereal products (wheat flour, rice, barley flour, noodles and bread). The results showed that the highest recovery value was obtained for immunoaffinity column (between 87.4±2.5 to 95.2±2.2%). However, there was no significant difference between the immunoaffinity column and MycoSep 225. The lowest recovery value was obtained using MycoSep 227 column (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Deoxynivalenol"
  • "cleanup"
  • "cereal products"