بررسی اثر پلاسمای سرد اتمسفری بر روی میزان رشد و قدرت تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوساورئوس‌های جدا شده از شیر گاو

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 استادیار گروه دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یکی از باکتری‌های مهم بیماری‌زا در صنعت فرآورده‌های شیر بوده که قادر به تولید بیوفیلم می‌باشد. بیوفیلم تولید شده توسط این باکتری باعث مقاومت آن در برابر عوامل ضدمیکروبی شده است. غیر فعال کردن میکروارگانیسم‌ها با استفاده از پلاسمای سرد اتمسفری یکی از روش‌های جدید در صنعت غذایی می‌باشد. در این مطالعه جهت بررسی اثر ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی پلاسمای سرد اتمسفری، از دستگاه تخلیه سد دی الکتریک استفاده شد. تعداد 20 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از تورم‌پستان بالینی گاو در معرض پلاسما، در بازه‌های زمانی 5 تا 20 ثانیه، قرار گرفته و اثر ضدباکتریایی آن با اندازه‌گیری قطر هاله مهار رشد محاسبه شد. برای ارزیابی اثرات ضدبیوفیلمی، جدایه‌ها به مدت 5 ثانیه تحت تیمار با پلاسما قرار گرفته و پس از 24 ساعت میزان تشکیل بیوفیلم بررسی شد. برای آنالیز تفاوت در میزان تشکیل بیوفیلم بین گروه تیمار و گروه کنترل از آزمون paired t-testبا سطح معنی‌داری 05/0>p استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش زمان شارش پلاسما بر جدایه‌ها، کاهش قابل توجهی در میزان رشد باکتری‌ها مشاهده می‌شود. همچنین در معرض قرارگیری جدایه‌ها با پلاسما با وجود اینکه تغییری در قدرت تولید بیوفیلم نداشته، اما آنالیز آماری نتایج حاصل از الایزا ریدر نشان داد که پلاسما به طور معنی‌داری (0001/0>p) باعث کاهش تولید بیوفیلم شده است. این نتایج حاکی از آن است که پلاسما می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های استریلیزاسیون حرارتی باشد. با اینحال، کاربرد آن مستلزم انجام مطالعات بیشتر در جهت تعیین شدت و مدت زمان مواجهه میکروارگانیسم‌ها با پلاسما می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cold atmospheric plasma on growth and biofilm formation of Staphylococcus aureus isolated from bovine milk

نویسندگان [English]

  • F. Jahandideh 1
  • J. Shayegh 2
  • S. Hosseinzadeh 2
1 Graduated in Veterinary Medicine, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Veterinary Medicine, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
چکیده [English]

Staphylococcus aureus is one of the most important pathogenic bacteria indairy productsindustry that is capable to biofilm formation. Biofilm formation by these bacteria has been led to resistance to antimicrobial agents.Inactivation of microorganisms using cold atmospheric plasma is one of the new method in the food industry. In this study, to evaluate the antibacterial and anti-biofilm effect of cold atmospheric plasma, dielectric barrier discharge system was used. 20 isolates of Staphylococcus aureus from clinical bovine mastitis were exposed to plasma ranging the time from 5 to 20 Sec and their antibacterial activity was calculated by measuring the zone of inhibition of grows.plasma treatment was performed punctually for 5 Sec to assess possible effects of plasma treatment on bacterial biofilm formation activityafter 24 hours.Differences between mean values were measured by paired-t-test with a confidence level at p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold atmospheric plasma
  • Dielectric barrier discharge
  • Staphylococcus aureus
  • Biofilm
  • Milk