ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی و ضد قارچی باکتری اسید لاکتیک غالب جدا شده از خمیرترش جو دوسر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌فناوری مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

5 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

ارزیابی ویژگی‌های پروبیوتیکی و ضدقارچی باکتری‌های اسید لاکتیک جدا شده از انواع خمیرترش به منظور تامین کشت‌های میکروبی مورد استفاده در صنایع تخمیری از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش، باکتری اسید لاکتیک غالب با تکرار فرایند مایه-گیری از خمیرترش جو دوسر، جداسازی و با استفاده از (Polymerase chain reaction) PCR شناسایی گردید. سپس ویژگی‌های پروبیوتیکی و همچنین اثر ضدقارچی این جدایه لاکتیکی روی آسپرژیلوس نایجر (Aspergillus niger) مورد مطالعه قرارگرفت. توالی‌یابی محصولات PCR منجر به شناسایی پدیوکوکوس پنتازاسئوس (Pediococcus pentosaceus) به‌عنوان جدایه لاکتیکی غالب خمیرترش جو دوسر شد. نرخ زنده‌مانی جدایه مذکور پس از تیمار متوالی اسید و صفرا در مقایسه با نمونه شاهد 80/59 درصد بود. همچنین اثر ضدباکتریایی آن در برابر باسیلوس سرئوس (Bacillus cereus) نسبت به سایر عوامل بیماری‌زای مورد مطالعه به شکل معنی‌داری (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of probiotic and antifungal properties of the predominant LAB isolated from oat sourdough

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Hajinia 1
  • Alireza Sadeghi 2
  • Alireza Sadeghi Mahoonak 3
  • Morteza Khomeiri 3
  • Yahya Maghsoudlou 4
  • Ali Moayedi 5
1 M.Sc. student of Food Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Associate professor, Department of Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonrgan, Iran
4 Professor, Department of Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonrgan, Iran
5 Assistant professor, Department of Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonrgan, Iran
چکیده [English]

Evaluation of probiotic and antifungal properties of the lactic acid bacterium (LAB) isolated from different sourdoughs is so important to prepare microbial cultures for fermentation industries. In the present study, a predominant LAB was isolated from oat sourdough through back-slopping process, and then it was identified using PCR. Subsequently, probiotic properties of the LAB isolate (including resistance to acid and bile, antibacterial effect, auto and co-aggregations capabilities, antibiotic susceptibility and hemolytic activity), as well as its antifungal activity against Aspergillus niger were studied. Sequencing results of the PCR products led to the identification of Pediococcus pentosaceus as predominant LAB isolated from oat sourdough. Survival rate of the LAB isolate after continuous acid and bile treatment was 59.80% in comparison with the control. Antibacterial effect of the LAB on Bacillus cereus was also significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • antifungal effect
  • Predominant LAB isolate
  • Probiotic properties
  • Oat sourdough