بررسی فراوانی آفلاتوکسینM1 به دو روش الایزا و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در شیرخام و پاستوریزه در شهرستان های شمال استان کرمان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی شیراز

2 دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشگاه شیراز

4 کارشناس ارشد اداره کل دامپزشکی استان کرمان

چکیده

آفلاتوکسینM1، در شیر دام‌های تغذیه شده با علوفه آلوده وجود دارد. در مطالعه حاضر 207 نمونه شامل 153 نمونه شیر خام از گاوداری‌های صنعتی دوازده منطقه مختلف استان کرمان و 54 نمونه شیر پاستوریزه تولیدی ده کارخانه‌ فرآوری شیر استان کرمان جمع-آوری شد و فراوانی آفلاتوکسین M1 در آن‌ها با روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت آفلاتوکسین M1 در 2/41 درصد از شیرهای خام و 2/35 درصد از شیرهای پاستوریزه بیش از محدوده مجاز استاندارد ملی ایران (ng/L100) بود. میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه به طور قابل توجهی از شیر خام کمتر بود. به منظور تایید داده‌های الایزا، 24 نمونه (7/15 درصد) از شیرهای خام و 2 نمونه (7/3 درصد) از شیرهای پاستوریزه با روش کروماتوگرافی ‌مایع‌ با کارایی‌ بالا (HPLC) مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این میان، 4 نمونه از نمونه‌های مثبت و 5 نمونه منفی، با HPLC تایید شدند. بین تعداد موارد مثبت و منفی در دو روش الایزا و HPLC همبستگی معنی‌دار دیده نشد، در حالی‌که غلظت آفلاتوکسین M1 شیر در هردو روش همبستگی معنی‌دار داشت. حساسیت و ویژگی آزمون الایزا به ترتیب 100 درصد و 25 درصد تعیین گردید. از آنجا که سطح آفلاتوکسین شیر در منطقه بالاتر از محدوده مجاز بود، نیاز به اصلاحات اساسی در مدیریت تغذیه گاوداری‌های منطقه ضروری به نظر می‌رسد. با وجود این‌ که الایزا روشی مناست در غربالگری آفلاتوکسین است ولی استفاده از روش‌هایی که افزون بر حساسیت بالا، از ویژگی بهتری نیز برخوردار باشند، در تشخیص فراوانی آفلاتوکسین توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The frequency of aflatoxin M1 detected by ELISA and high performance liquid chromatography in raw and pasteurized milk in the northern province of Kerman

نویسندگان [English]

  • Somayeh Sadeghi 1
  • H.R. Gheisari 2
  • Sara Basiri 3
  • Hossein Rashidi 4
1 Department of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Shiraz University
2 . Associate Professor of Food Hygiene Department, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Department of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Shiraz University
4 Senior Expert of Veterinary Department of Kerman province
چکیده [English]

The aflatoxin M1 (AFM1) is present in the milk of livestock fed on contaminated feed. This study was conducted based on the fact that milk is one of the main sources of aflatoxin contamination in human. In order to record the frequency of AFM1, a total of 207 milk samples including 153 raw milk samples from 12 different regions of Kerman province and 54 pasteurized milk samples produced in 10 dairy factories of Kerman province were checked by Elisa. Results showed that the concentration of AFM1 in 41.2% of raw and 35.2% of the pasteurized samples was above the maximum acceptable level (100 ng/L) approved by National Institute of Standard, Iran. The amount of AFM1 in pasteurized milk was significantly lower than that in the raw milk. In order to confirm the results of ELISA, 24 samples of raw milk and 2 samples of pasteurized milk were also evaluated by HPLC, from which, four positive and five negative samples were finally confirmed. Although there was no significant correlation between the number of positive and negative samples in both methods, the concentration of AFM1 was significantly correlated. The sensitivity and the specificity of the ELISA test was respectively 100% and 25%. Since the concentration of aflatoxin was higher than the accepted level, a proper strategy of feeding management of the dairy farms in the province are suggested. In spite of the fact that ELISA is a suitable method for screening of AFM1, using a method with higher specificity is also recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin M1
  • Elisa
  • HPLC
  • Milk