شیوع کوکسیلا بورنتی در مخازن جمع‌آوری شیر گاوهای بومی استان گیلان به روش واکنش زنجیره‌ای پلی مراز آشیانه‌ای (Nested PCR)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استاد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی استاد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران واحد شهرکرد

چکیده

تب کیو با عامل ریکتزیا، بیماری مشترک انسان و دام با قدرت بیماری‌زایی بسیار بالااست، که اخیراً تنها به عنوان بیماری شغلی در دامداران، دامپزشکان و کارگران کشتارگاه‌ها تلقی نمی‌شود. مصرف شیر نقش بسیار مهمی در اپیدمی و گسترش بیماری دارد و شیر گاو یکی از منابع بالقوه کوکسیلا بورنتی می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع کوکسیلا بورنتی در شیر گاوهای سنتی استان گیلان انجام گرفت.
دراین مطالعه مقطعی-توصیفی ازتابستان 1395 تا بهار 1396 در مجموع 204 نمونه شیر از مخازن جمع آوری شیر درمراکز جمع آوری شیر شهرستان های استان گیلان تهیه و جهت بررسی شیوع کوکسیلا بورنتی، به روش واکنش زنجیره‌ای پلی مراز آشیانه ای (Nested PCR) مورد آزمایش قرار گرفت.
از مجموع 204 نمونه شیر خام، 21 نمونه (29/10%) از نظر حضور کوکسیلا بورنتی مثبت بود. بالاترین میزان آلودگی در شهرستان لاهیجان، 33/33% و به دنبال آن درشهرستان رودبار، 4/29% مشاهده شد. نمونه های اخذ شده از شهرستان‌های رشت، تالش، آستانه و ماسال هیچ مورد مثبتی نداشتند. بررسی شیوع فصلی نمونه ها حاکی از عدم اختلاف آماری بین فصول مختلف بود. نتایج حاکی از آن است که شیر گاوهای سنتی منبع و مخزن اصلی پاتوژن کوکسیلا بورنتی در ایران می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection prevalence of Coxiella burnetii in bovine bulk milk by Nested PCR in Gilan province

نویسندگان [English]

  • Akram Nourozhaghi Nobijari 1
  • Ebrahim Rahimi 2
  • Amir Shakerian 3
1 M.Sc Graduate of School of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Professor, Department of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Professor, Department of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Q fever with Ricketsia factor is a common illness between humans and animals having a high pathogenicity. Recently, it is not just considered as the occupational disease of vets and ranchers. Milk consumption plays an important role in epidemic condition and spread of the disease. This study aimed to examine the prevalence of Coxiella burnetii in milk of traditional cows of Gilan province. In this cross-sectional-descriptive study, from summer 2016 to spring 2017, totally 204 milk samples were collected from milk collection bulk of Gilan province and tested for detection of the prevalence rate of C. burnetii using Nested PCR. From 204 sample of raw milk, 21 samples (10.29%) were positive to C. burnetii presence. The highest rate of contamination was seen in Lahijan (33.3%) and Roodbar (29.4%). The samples collected from Rasht, Talesh, Astaneh and Masal were not positive. Examination of the seasonal prevalence of samples indicates no statistical difference between the different seasons. The results revealed that the traditional cows’ milk is the source of C. burnetii in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milk
  • Cow
  • Coxiella burnetii
  • Nested PCR
  • Gilan