اثر افزودن لاکتوباسیلوس فرمنتوم و لاکتالوز در جیره غذایی بر پروفایل چربی و باقی‌مانده فلزات سنگین در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

چکیده

اخیراً تمایل به استفاده از غذاهای دریایی در رژیم غذایی رو به افزایش است. آلودگی محیط با فلزات سنگین و ورود آنها به غذا نیز سلامت انسان را به خطر می‌اندازد. هدف از این مطالعه بررسی اثر باکتری لاکتوباسیلوس فرمنتوم ریزپوشانی شده و لیوفیلیزه شده به عنوان پروبیوتیک و لاکتالوز بر جذب فلزات سنگین و پروفایل اسیدهای چرب ماهی قزل‌آلای رنگین کمان می‌باشد. به این منظور ماهی‌های خریداری شده به صورت تصادفی به 6 گروه 30 تایی تقسیم شدند. گروه‌ها به ترتیب دریافت کننده جیره پایه (کنترل)، جیره پایه همراه لاکتالوز، جیره پایه همراه لاکتوباسیلوس فرمنتوم لیوفیلیزه و لاکتالوز، جیره پایه همراه لاکتوباسیلوس فرمنتوم ریزپوشانی شده و لاکتالوز، جیره پایه همراه لاکتوباسیلوس فرمنتوم لیوفیلیزه شده، جیره پایه همراه لاکتوباسیلوس فرمنتوم ریزپوشانی شده بودند. ماهی‌ها 3 بار در روز به مدت 56 روز غذادهی شدند و در انتهای دوره پرورش نمونه‌های عضله و کبد هر گروه جمع‌آوری گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیب لاکتوباسیلوس فرمنتوم ریزپوشانی شده و لاکتالوز به صورت سین‌بیوتیک، اسیدهای چرب امگا 6 در عضله را با اختلاف معنی‌داری نسبت به گروه کنترل افزایش داد. درترکیبات فیله هم در این گروه، رطوبت نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (05/0>p). این مکمل همچنین به طور معنی‌داری باعث کاهش باقیمانده سرب و کادمیوم در عضله و سرب، کادمیوم و روی در کبد ماهی قزل‌آلای رنگین کمان شد (05/0>p). یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از لاکتوباسیلوس فرمنتوم ریزپوشانی شده همراه لاکتالوز در جیره باعث بهبود کیفیت ماهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary Lactobacillus fermentum and lactulose on fatty acid profile and heavy metal residues in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • ُSheyda Madreseh 1
  • H.R. Gheisari 2
  • Saeid Hosseinzadeh 3
1 Department of food hygiene and Public health
2 . Associate Professor of Food Hygiene Department, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Department of Food Hygiene and Public Health, School of Veterinary Medicine, Shiraz University
چکیده [English]

Recently, demands upon the consumption of various seafood are increasing in a human diet. Heavy metals naturally occur in the environment and contamination of foodstuffs are causing great concerns. This study was aimed to investigate the effects of encapsulated and lyophilized Lactobacillus fermentum as probiotic and lactulose on heavy metals residues and fatty acid profile in rainbow trout. Thus, fishes were randomly allocated into three replicates of six different treatments. The experimental groups received basal diet (control group), basal diet plus lactulose, basal diet plus lyophilized L. fermentum and lactulose, basal diet plus encapsulated L. fermentum and lactulose, basal diet plus lyophilized L. fermentum, basal diet plus encapsulated L. fermentum. All the groups were fed three times daily for a period of 56 days. At the end of experiments, samples of the fillet and liver were taken. Our results showed that encapsulated L. fermentum and lactulose as synbiotic, significantly increased n-6 fatty acid in muscles and reduced moisture (p<0.05). This supplementary diet significantly reduced pb and cd residues in muscles and pb, Zn and cd residues in liver (p<0.05). Results showed that using encapsulated L. fermentum and lactulose in diet improve the overall quality of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Synbiotic
  • Rainbow trout
  • Fatty acid profile، Heavy metal