ردیابی ژن‌های کدکننده انتروتوکسین در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از شیر گاومیش در استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مواد غذایی دانشگاه آزاد شهرکرد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 استادگروه بهداشت مواد غذایی،دانشکده دامپزشکی،واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد، ایران

4 استادگروه‌پاتوبیولوژی،دانشکده دامپزشکی،واحد شهرکرد،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد،ایران.

چکیده

شیر محیط غذایی مناسبی برای رشد باکتری­ها است و می­تواند سریعاً به انواع باکتری­ها آلوده شود. باکتری استافیلوکوکوس ارئوس از جمله عوامل میکروبی آلوده‌کننده شیر است که باعث ایجاد بیماری در انسان می­شود. با توجه به اهمیت انتروتوکسین­های استافیلوکوکوس ارئوس موجود در شیر به‌عنوان یکی از منابع عمده مسمومیت­های غذایی، بررسی روش­های متعدد جداسازی، شناسایی و دسته­بندی انتروتوکسین­ها ضروری می­باشد. مطالعه حاضر با هدف ردیابی ژن­های کدکننده انتروتوکسین در ایزوله­های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از شیر خام گاومیش در استان خوزستان انجام شد. در این بررسی­ در سال 1395، تعداد 100 نمونه از مراکز توزیع شیر خام گاو­میش در استان خوزستان اخذ گردید. نمونه­ها به روش کشت میکروبی و مولکولی ارزیابی و حضور ژن­های مولد انتروتوکسین در ایزوله­های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده، بررسی گردید. نتایج نشان داد که در ایزوله­های استافیلوکوکوس ارئوس تعداد 7 نمونه مربوط به ژن انتروتوکسین SEA، که بالاترین تعداد و درصد توزیع بود. در حالی‌که 2 نمونه دارای هر دو ژن انتروتوکسین­های SEA و SEB بودند و 2 نمونه دارای دو ژن انتروتوکسین­های SEA و SEC و 1 نمونه دارای چهار ژن انتروتوکسین­هایSEC، SEB،SEA ، SHE و 2 نمونه دارای هر دو ژن انتروتوکسین­های SEH و SEJ و 1 نمونه دارای ژن انتروتوکسین SEJ و 1 نمونه دارای ژن انتروتوکسین SEH و SEC بودند. حضور نسبتاً بالای ژن­های کدکننده انتروتوکسین­های استافیلوکوکی و نقش بالقوه انتروتوکسین در ایجاد مسمومیت­های غذایی در انسان، نشان­گر نقش شیر خام گاومیش به‌عنوان یکی از منابع آلوده کننده انسان بوده و لزوم پیشگیری از آلودگی­های اولیه و ثانویه شیر به این باکتری را ایجاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of enterotoxin-encoding genes in Staphylococcus aureus isolated from raw milk buffalo in Khuzestan province

نویسندگان [English]

 • Azadeh Moradi Farsani 1
 • Amir Shakerian 2
 • Ebrahim Rahimi 3
 • Hasan Momtaz 4
1 School of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Rahmatieh, 166
3 , Dept. of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 Prof, Dept. of Pathobiology, School of Veterinary Medicine ,Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Milk provides an ideal medium for bacterial growth and can be quickly infected with a variety of bacteria. Staphylococcus aureus is one of the major milk-borne pathogens. Considering the importance of S. aureus enterotoxins in milk as one of the main sources of food poisoning, it is necessary to isolate and to investigate various enterotoxins in foods. The present study was an attempt to detect enterotoxin-encoding genes in S. aureus isolates obtained from buffalo raw milk in Khuzestan province. For this, 100 samples of buffalo milk were obtained from milk distribution centers in Khuzestan province in 2016. The samples were evaluated through microbial and molecular assays and the presence of enterotoxin-generating genes in S. aureus isolates. According to the results, 7 samples contained SEA enterotoxin gene, which accounts for the highest number and distribution percentage. Also, two samples had both SEA and SEB, 2 samples had both SEA and SEC enterotoxin genes, and 1 sample had four SEA, SEB, SEC and SEH enterotoxin genes, and two samples included both SEH and SEJ enterotoxins genes, and one sample included the SEJ enterotoxin gene and one sample included both SEH and SEC enterotoxin gene. The relatively high presence of Staphylococcal enterotoxins encoding genes and the potential role of enterotoxin in human food poisoning indicates the significant role of buffalo milk as one of the human infection sources and the necessity of taking measures to prevent primary and secondary milk contamination by this bacterium.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Staphylococcus aureus
 • Enterotoxin
 • Buffalo raw milk
 • Khuzestan
 • ●Ahmadi, M and Dastmalchi-Saii, H. (2013). Detection of enterotoxin encoding genes in Staphylococcus aureus isolated from milk related bovine breast inflammation in a method PCR. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 9(3): 25-37. [In Persian]
 • ●Asna-Ashari, M., Shaghayegh, J. and Ayatalah-Nasrolahi, A. (2012). Detection of enterotoxin encoding genes in Staphylococcus aureus isolated from raw milk buffalo in Tabriz. Journal of Food Hygiene, 2(2): 61-68. [In Persian]
 • ●Abbar, M. (2010). Detection of enterotoxigenic Staphylococcus aureus isolates in domestic dairy products. Iranian Journal of Microbiology, 3(2): 137-142.
 • Aragon-Alegro, L.C., Mieko Konta, E.M., Suzuki, K., Silva, M.G., Júnior, A.F., Rall, R. et al. (2007). Occurrence of coagulase-positive Staphylococcus in various food products commercialized in Botucatu, SP, Brazil and detection of toxins from food and isolated strains. Food Control, 18(6):  630–634.
 • ●Bennet, R.W., Yeterian, M., Smith, W., Clos, C.M., Sassaman, M. and Mcclure, F.D. (1986). Staphylococcus aureus identification characteristics and enterotoxigenicity, Journal Food Science, 51(5): 1337-1339.
 • Bianchi, D.M., Gallina, S.,  Bellio, A.,  Chiesa, F., Civera, T. and  Decastelli, L. (2014). Enterotoxin gene profiles of Staphylococcus aureus isolated from milk and dairy products in Italy.Letters in Applied Microbiology, 58(2): 190-196.
 • ●Borelli, B.M., Ferreira, E.G., Lacerda, I.C.A., Santos, D.A., Carmo, L.S., Dias, R.S. et al. (2006). Enteroxigenic Staphylococcus spp. and other microbial contaminants during production of canastra cheese. Brazilian Journal of Microbiology, 37(4): 545-550.
 • ●Imani Fooladi, A., Tavakoli, H. and Naderi, A. (2010). Detection of enterotoxigenic Staphylococcus aureus isolates in domestic dairy products. Iranian Journal of Microbiology, 3(2): 137-42.
 • ●Korpysa-Dzirba, W. and Osek, J. (2011). Identification of genes encoding classical staphylococcal enterotoxins in Staphylococcus aureus isolated from raw milk. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 55(1): 55–58.
 • ●Kumar, R., Yadav, B.R. and Singh, R.S. (2010). Genetic determinants of antibiotic resistance in Staphylococcus aureus isolates from milk mastitis crossbred cattle. Current Microbiology, 60(5): 379-386.
 • ●Nazari, R., Godarzi, H., Rahimi Baghi, F. and Moeinrad, M. (2014). Enterotoxin gene profiles among Staphylococcus aureus isolated from raw milk. Iranian Journal of Veterinary Research, 15(4): 409-12.
 • Rahimi, E. (2013). Enterotoxigenicity of Staphylococcus aureus isolated from traditional and commercial dairy products marketed in Iran. Brazilian Journal of Microbiology, 44(2): 393-399. 
 • ●Rahimi, E. (2011). Detection of classical enterotoxins of Staphylococcus aureus in raw sheep, goat, camel, and water buffalo milk by ELISA method. Comparative Clinical Pathology, 22(2): 181-184.
 • ●Rahimi, E and Alian, F. (2013). Presence of enterotoxigenic Staphylococcus aureus in cow, camel, sheep, goat, and buffalo bulk tank milk. Veterinarski Arhiv, 83(1): 23-30.
 • ●Rahimi, E., Mommtaz, H., Shakerian, A. and Kavyani, H.R. (2012). The detection of classical enterotoxins of Staphylococcus aureus in raw cow milk using the ELISA method. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 36(3): 319-322.
 • ●Rosec, J.P. and Gigaud, O. (2002). Staphylococcal enterotoxin genes of classical and new types detected by PCR in France. International Journal of Food Microbiology, 77(1-2): 61-70.