بررسی بقایای آنتی‌بیوتیکی موجود در بافت‌های خوراکی طیور کشتاری شهرستان مراغه به روش چهار پلیت (مقاله کوتاه)

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 مربی گروه میکروبیولوژی، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران

2 استادیارگروه میکروبیولوژی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

وجود بقایای آنتی‌بیوتیکی در مواد غذایی و انتقال آن به بدن مصرف‌کنندگان باعث ایجاد عوارضی نظیر مقاومت‌های باکتریایی، واکنش‌های آلرژیک، مسمومیت، سرطان‌زایی و به‌هم خوردن فلور طبیعی روده می‌شود. روش چهار پلیت یکی از روش‌های میکروبیولوژیکی، جهت تأیید حضور بقایای آنتی‌بیوتیکی در مواد غذایی می‌باشد که در چهار محیط کشت با pH و باکتری‌های متفاوت انجام می‌گیرد. هدف از انجام این تحقیق تعیین بقایای آنتی‌بیوتیکی موجود در بافت‌های خوراکیطیور کشتاریشهرستان مراغه به روش چهار پلیت بود. در این تحقیق از 40 لاشه طیور گوشتی کشتاری در کشتارگاه شهرستان مراغه (از 10 مرغداری مختلف) نمونه‌هایی از عضله سینه، عضله ران، سنگدان و کبد به‌صورت تصادفی اخذ شد. طبق یافته‌های مطالعه 60% نمونه‌های کبدی، 55% نمونه‌های ران، 5/52% نمونه‌های سینه، 5/52% نمونه‌های سنگدان دارای بقایای آنتی‌بیوتیکی بودند. در بین بافت‌های مورد آزمایش از نظر میزان آلودگی به بقایای آنتی‌بیوتیکی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0 <P). بیشترین بقایای آنتی‌بیوتیکی در دو گله با 100% آلودگی و کمترین آن نیز در دو گله بدون بقایای آنتی‌بیوتیکی ثبت شد. با توجه به مخاطره بقایای آنتی‌بیوتیکی برای سلامتی، پایش مستمر حضور بقایای آنتی‌بیوتیکی در بافت‌های خوراکی طیور گوشتی توصیه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of antibiotic residues in edible tissues of slaughtered broilers in Maragheh abattoir using FPT method (short comunication)

نویسندگان [English]

  • Masumeh Abasi 1
  • Saman Mahdavi 2
1 Department of Microbiology, Malekan Branch, Islamic Azad University, Malekan, Iran
2 Department of Microbiology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Antibiotic residues in food stuff and their transmission to the consumers have some consequences such as bacterial resistance, allergic reactions, intoxication, carcinogenic effects and disturbing of intestine natural flora. Among microbiologic methods, four plate test (FPT) is used to detect antibiotic residues in food stuff, which performs in four culture media with different pH values and test bacteria. The aim of this study was investigation of antibiotic residues in edible tissues of slaughtered broilers in Maragheh abattoir using FPT method. For this reason, 40 slaughtered broilers carcasses in Maragheh abattoir (from 10 different poultry farms) were sampled. The sampling was conducted randomly from breast and leg muscles, gizzard as well as liver of each carcass. According to results of current study, 60% of liver samples, 55% of leg samples, 52.5% of breast samples and 52.5% of gizzard samples contained antibiotic residues. Moreover, the amount of antibiotic residues among different samples did not show statistical significance (p>0.05). The highest occurrence of antibiotic residue was found in two flocks (100%) and the lowest occurrence was recorded for another two flocks (0%). According to the health hazard of antibiotic residues in foods, continuous monitoring is recommended for edible tissues of broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic residues
  • broilers
  • Four plate test method
● تربتی، محمدعلی؛ شمشیری، مهدی؛ جوادی، افشین (1390). بررسی بقایای آنتی بیوتیکی در بافتهای خوراکی گاوهای کشتاری تبریز به روش FPT. مجله بهداشت مواد غذایی. دوره اول. شماره 2، صفحات: 37-29.
● خان ناظر، عبدالحسین؛ حسین‌زاده، سعید؛ پرونده، حسین (1378). تعیین بقایای آنتی‌بیوتیکی در لاشه طیور با استفاده از آزمایش چهارپلیتی در کشتارگاههای اطراف شیراز. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 54، شماره 3، صفحات: 83-79.
● خان‌ناظر، عبدالحسین؛ شکرفروش، سیدشهرام؛ قانعی، کوروش (1374). استفاده از روش Four plate test جهت تعیین باقیمانده آنتی‌بیوتیک در لاشه گوسفند. فصلنامه پژوهش و سازندگی. شماره 26، صفحات: 183-180.
● خان ناظر، عبدالحسین.، کهبا، حسین (1378). بررسی باقیمانده آنتی‌بیوتیک و سولفونامیدی در طیور با روش چهار پلیتی و اثر حرارت بر آنها. فصلنامه پژوهش و سازندگی. شماره 43، صفحات: 65-62.
● رکنی، نوردهر؛ کامکار، ابوالفضل؛ صالح‌زاده، فرحمند؛ مدنی، رسول (1386). مطالعه باقیمانده انروفلوکسازین در بافتهای مرغ گوشتی بوسیله HPLC. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. دوره 4، شماره 2، صفحات: 17-11.
● کریم، گیتی؛ کیایی، سید محمد مهدی؛ رکنی، نوردهر؛ رضوی روحانی، سید مهدی (1390). بقایای آنتی‌بیوتیکی در شیرهای آلوده در طول چهار فصل سال در ایران. مجله بهداشت مواد غذایی. سال اول، شماره 1، صفحات: 29-23.
● موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (1379). دستورالعمل کنترل مصرف داروهای دامپزشکی. استاندارد شماره 5592.
● واحدی، نصرا....، معتقدی، آرش.، گلچین، محمد (1390). تعیین باقیمانده آنتی‌بیوتیک در لاشه طیور صنعتی به روش FPT در استان مازندران. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. دوره  8 ، شماره 1، صفحات: 72-65.
● Anonymous (1992). Practical Microbiology Guideline. Merk’s Trading Publishing .pp. 1-15.
● Berends, B.R., Van den Bogaard, A.E., van Knapen, F. and Snijders, J.M. (2001). Human health hazards associated with the administration of antimicrobials to slaughter animals, Veterinary Quarterly, 23(1): 2-10.
● Botsoglou, N.A. and Fletouris, D.J. (2001). Drug Residue in Foods. New York. Marcel Dekker. pp. 456-572.
● Dewdney, J.M., Mesa, L., Raynaud, J.P., Blanc, F., Scheid, J.P., Jackson, T., Lens, S. and Vershvers, C. (1991). Risk assessment of antibiotic residues of betalactams and macrolids in food products with regard to their immunoallergic potential. Journal of Food Chemistry and Toxicology, 26: 477-483.
● Elnasri Hind, A., Salman Adil, M. and El Rade, S.A. (2014). Screening of antibiotic residues in poultry liver, kidney and muscle in Khartoum state,Sudan. Journal of Applied and Industrial Sciences, 2(3):116-122.
● Institute of Standards and Industrial Research of Iran (1379). Control instructions veterinary drugs, Standard, No. 5592. [in Persian]
● Karim, G., Kiaei, S.M.M., Rokni, N. and Razavi Rouhani, S.M. (2011). Antibiotic residue contamination in milk during last forty years in Iran, Journal Food Hygiene, 1(1): 23-30. [in Persian]
● Khan Nazer, A.H., Hoseinzadeh, S. and Parvandeh, H. (1999). Determination of antibiotic residues in the poultry carcasses using four plates tested in slaughterhouses around Shiraz, Journal of Veterinary Research of Tehran University, 54(3): 83-79. [in Persian]
● Khan Nazer, A.H., Shekarfrosh, S.Sh. and Ghanei, H. (1995). Means of F.P.T (four –plate – test) method for determination of antibiotic residues in carcasses of sheep, Pajouhesh-va-Sazandegi, No. 26: 183-180. [in Persian]
● Khan Nazer, A.H. and Kahba, H. (1999). Study of antibiotics and sulfonamide residues in poultry with Means of F.P.T (four –plate – test) method and thermal effect on them, Pajouhesh-va-Sazandegi, No. 43: 65-62. [in Persian]
● Pavlov, Al., Lashev, L., Vachin, I. and Rusev, V. (2008). Residues of antimicrobial drugs in chicken meat and offals. Trakia Journal of Sciences, 6: 23-25.
● Rokni, N., Kamkar, A., Salehzadeh, F. and Madani, R. (2007). Study on the Enrofloxacin Residues in Chicken Tissues by HPLC, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 4(2): 17-11. [in Persian]
● Tajick, M.A. and Shohreh, B. (2006). Detection of antibiotics residue in chicken meat using TLC. International Journal of Poultry Science. 5(7): 611-612.
● Torbati, M.A., Shamshiri, M. and Javadi, A. (2011). Detection of Antibiotic Residues in Edible Tissue of Slaughtered Cows in Tabriz Abattoir with FPT Method, Journal of Food Hygiene, 1(2): 29-37. [in Persian]
● Vahedi, N., Motaghedi, A. and Golchin, M. (2011). Determination of antibiotic residues in industrial poultry carcass by means of F.P.T (four –plate – test) method in Mazandaran province, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 8(1): 72-65. [in Persian]