مطالعه وضعیت ابتلا ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی به استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه در برخی میادین عرضه ماهی تهران و کرج (مقاله کامل تحقیقاتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

استرپتوکوکوزیس از بیماری‌های مهم و اقتصادی در صنعت آبزی پروری به‌ویژه برای ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان است و سالانه خسارات فراوانی را به این صنعت وارد می‌کند. از سوی دیگر این بیماری یکی از بیماری‌های مشترک بین ماهیان و انسان می‌باشد که موجب بیماری و تلفات انسانی در بین مصرف‌کنندگان ماهیان آلوده می‌شود. در این مطالعه وضعیت آلودگی ماهیان قزل‌آلای پرورشی به استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae) و لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae) عامل بیماری در پنج میدان عرضه ماهی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه‌های ماهیان با علایم ظاهری غیرطبیعی از برخی بازارهای فروش ماهی در شهرهای تهران و کرج خریداری و آزمون‌های میکروبی بر روی آن‌ها انجام گرفت. پس از رنگ‌آمیزی گرم و مشاهده کوکسی‌های گرم مثبت، گونه‌های باکتریایی با انجام آزمایشات بیوشیمیایی و PCR شناسایی شدند. طبق نتایج به‌دست آمده، از مجموع 64 ماهی مورد مطالعه، 36 مورد (23/56%) مبتلا به این دو باکتری بیماری‌زا بوده که از این میزان در 21 (8/32%) مورد استرپتوکوکوس اینیایی و در 15 (43/23%) مورد لاکتوکوکوس گارویه جداسازی گردید. بیشترین و کمترین میزان فراوانی ابتلا به استرپتوکوکوس اینیایی به‌ترتیب در کرج (62/15%) و کهریزک (0%) مشاهده شد. بیشترین و کمترین میزان فراوانی ابتلا به لاکتوکوکوس گارویه نیز به‌ترتیب مربوط به کرج و شهریار (81/7%) و میدان نبی (56/1%) بود. نتیجه این مطالعه حاکی از میزان بالای آلودگی ماهیان عرضه شده به استرپتوکوکوزیس و لاکتوکوکوزیس می‌باشد و لذا نیازمند مطالعه بیشتر در این زمینه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of cultured rainbow trout contamination with Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae in some fish markets of Tehran and Karaj(orginal reserch article)

نویسندگان [English]

  • Ali Taheri Mirghaed 1
  • Mehdi Soltani 2
  • Zahra Mahmoodi 1
  • Pezhman Hosseini Shekarabi 2
1 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Fisheries Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Streptococcosis is one of the economically important diseases in the aquaculture industry particularly in rainbow trout aquaculture causing remarkable annual losses. Streptococcosis is known as a zoonotic disease causing morbidity and mortality in some consumers. In this study the status of farmed rainbow trout contamination with Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae was assessed. For this reason, during summer months, 64 apparently diseased trout were sampled from fish markets of Tehran and Karaj. Gram staining was performed on grown colonies and then gram-positive cocci were further characterized using biochemical and PCR assays. The obtained results showed that 56.23% (36 samples) of the samples were infected with the both bacterial pathogens. The prevalence of S. iniae and L. garvieae were 32.8 % (21 samples) and 23.43% (15 samples), respectively. The highest and lowest prevalence rate of S. iniae was observed in the samples of Karaj (15.62%) and Kahrizak (0%) markets, respectively. In the case of L. garvieae, the highest and lowest rates were obtained in Karaj/Kahrizak (7.81%) and Meidan-Nabi (1.56%) markets, respectively. The results revealed that in some markets, the prevalence of streptococcosis and lactococcusis in cultured rainbow were relatively high. Therefore, it is necessary to conduct further trials. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streptococcus iniae
  • Lactococcus garvieae
  • Rainbow trout
  • PCR
● سلطانی، مهدی؛ طاهری میرقائد، علی؛ پیرعلی خیرآبادی، اسماعیل؛ شفیعی، شفیق؛ محمدیان، سمیرا و روح‌الهی، شقایق (1393). مطالعه مولکولی پراکنش بیماری‌های مشترک استرپتوکوکوزیس و لاکتوکوکوزیس در مزارع قزل‌آلای رنگین‌کمان استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و تعیین فراوانی نسبی عوامل خطر‌ساز آن‌ها. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 9، شماره 2، صفحات 59-668.
● Agnew, W. and Barnes, A.C. (2007). Streptococcus iniae: an aquatic pathogen of global veterinary significance and a challenging candidate for reliable vaccination. Veterinary Microbiology, 122: 1-15.
● Aoki, T., Park, C.L., Yamashita, H. and Hirono, I. (2000). Species-specific polymerase chain reaction for Lactococcus garvieae. Journal of Fish Diseases, 23: 1-6.         
● Austin B. and Austin D. (2007). Bacterial Fish Pathogens. Disease of farmed and wild fish. Springer Press, pp. 58-63.
● Dodson, S.V., Maurer, J.J. and Shotts, E.B. (1999). Biochemical and molecular typing of Streptococcus iniae isolated from fish and human cases. Journal of Fish Diseases, 22: 331-336.
● Erfanmanesh, M., Soltani, E., Pirali, S.M. and Taherimirghaed, A. (2012). Genetic Characterization of Streptococcus iniae in diseased farmed rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) in Iran. The Scientific World Journal, 2012: 594-597.
● Haghighi, S., Soltani, M., Nikbakhat-Brojeni, G., Ghasemi, M. and Skall, H.F. (2010).  Molecular epidemiology of zoonotic streptococcosis/lactococcosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) aquaculture in Iran. Iranian Journal of Microbiology, 2 (4): 198-209.
● Jose, J., Fefer, K.R., Ratzan, S.E. and Enma, S. (1998). Lactococcus garvieae Endocarditis: Report of a case and review of the literature. Diagnostic microbiology and infectious disease, 32: 127-130.
● Soltani, M., Nikbakht-Borojeni, G.H., Ebrahimzadeh-Moussavi, H.A. and Ahmadzadeh, N. (2008). Epizootic outbreaks of Lactoccoccosis caused by Lactococcus garvieae in farmed rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) in Iran. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 5: 209-214.
● Soltani, M., Jamshidi, S. and Sharifpour, I. (2005). Streptococcosis caused by Streptococcus iniae in farmed rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) in Iran: Biophysical characteristics and pathogenesis. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 25: 95-106.
● Soltani, M., Mousavi, H.A. and Mirzargar, S. (2009). Status of aquaculture health management in the Islamic Republic of Iran‎, ‎1th international congress on aquatic animal‎,‎ Tehran, ‎Iran, 27‎-‎28.
● Soltani, M., Pirali, E., Shayan, P., Eckert, B., Rouholahi, S. and Sadr-Shirazi, N. (2012). Development of a reverse line blot hybridization method for detection of some Streptococcal/Lactococcal Species, the causative agents of Zoonotic Streptococosis/Lactococosis in farmed fish. Iranian Journal of Microbiology, 4(2): 70-74.
● Soltani, M., Pirali Kheirabadi, A., Taherimirkahead, E., Shafie, S., Mohamadian, S. and Roholahi, S. (2013). Molecular Study of Streptococcosis/Lactococcosis Distribution in Farmed Rainbow Trout in Charmahal-va-Bakhteyari and Kohgiloyeh-va-Boyerahmad Provinces, Iran . Iranian Journal of Epidemiology, 9(2): 59-68. [in Persian]
● Zlotkin, A., Eldar, A., Ghittimo, C. and Bercovier, H. (1998). Identification of Lactococcus garvieae by PCR. Journal of Clinical Microbiology, 36: 983-985.