آلودگی شیر به بقایای آنتی‌بیوتیک‌ها طی چهل سال اخیر در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران*

2 - گروه بهداشت و تغذیه دام، دانشکدة دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

آنتی‌بیوتیک‌ها به گروهی از داروها تعلق دارند که به داروهای ضدمیکربی موسومند و پنی‌سیلین، تتراسایکلین و آموکسی­سیلین از جمله آن‌ها هستند. این دارو‌ها برای حذف یا مهار رشد باکتری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند بدون اینکه زیان قابل‌توجهی به سلامت  میزبان  وارد آورند. زمانی که دارو به‌صورت تزریقی،  موضعی یا خوراکی به انسان یا حیوان تجویز می‌شود مقداری از آن در بدن تجمع می­یابد که به آن باقیمانده آنتی‌بیوتیک گفته می‌شود. این باقیمانده در خون، بافت‌های عضلانی و مایعات بدن نظیر شیر قابل‌تشخیص است و در صورت مصرف شیر حیوانی که مورد تجویز آنتی‌بیوتیک قرار گرفته است باقیمانده آنتی‌بیوتیک موجود در شیر می‌تواند برای مصرف‌کننده و صنایع تخمیری شیر زیان‌آور باشد. اولین مطالعه در مورد وجود باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها در شیر در سال 1341 در کشور صورت گرفت و نتایج بررسی‌های بعد از آن نشان می‌دهد که روند آلودگی شیر به باقیمانده این داروها در طول چهار دهه یک روند افزایشی در کشور بوده است. با توجه به مخاطرات وجود باقیمانده آنتی‌بیوتیک در شیر چنین به‌نظر می‌رسد که وجود یک استراتژی مؤثر و کارا که دربرگیرنده ابعاد گوناگون این امر، یعنی مقامات کنترل‌کننده، دامدار و صنایع شیر باشد از ضروریات بهداشت همگانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibiotic residue contamination in milk during last forty years in Iran

نویسندگان [English]

  • G Karim 1
  • S.M.M Kiaei 2
  • N Rokni 3
  • S.M Razavi Rouhani 4
1 Department of Veterinary Medician, Branch of Food Hygiene, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of animal health and nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Veterinary Medician, Branch of Food Hygiene, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 - Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Antibiotics belong to a category of drugs called “antimicrobials,” and include medicines like penicillin, tetracycline, and amoxicillin. These drugs are used to kill or inhibit the growth of bacteria without causing significant harm to the host (such as a human or an animal). When humans and animals are injected or introduced with antibiotics, the drugs accumulate in the body. These accumulated drugs are called antibiotic residue. Antibiotic residue is detectible in the blood, muscle tissue and body fluids, like milk which can be harmful for consumer’s health as well as dairy industries. The first study was carried out in 1962 in Iran. The results show an increasing trend of antibiotics residue in milk over four decades in the country. It seems that an effective strategy to involve different dimensions of the matter that is government authorized body, farmers and dairy industries for solving the problem is necessary.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milk
  • Antibiotic residue
  • Iran

: شیر، باقیمانده آنتی‌بیوتیک، ایران  

 

Ÿ Abedi Shirazi, kh. (1983). Survery on the contamination of milk with antibiotics in Shiraz.Thesis,Faculty of Veterinary Medicine,University of Shiraz. [In Farsi]

Ÿ Afnan,  M. and Kashani, M .(1972). Study on the contamination of raw milk with antibiotics.Letter of the Faculty of Veterinary Medicine,University of Tehran, 28 [In Farsi]

Ÿ Attari Barough, M. (1979).  on the contamination of raw milk with antibiotics residues in Tehran.Thesis 1240,Faculty of Veterinary Medicine,University of Tehran. [In Farsi]

Ÿ Baheinipour, A. Mohsenzadeh, M.(2009). Identification of Antimicrobial Residual Compounds in Raw and Pasteurized Milk by Yoghurt Culture Test. Scientific Research Iranian Vaterinary Journal, 5:5-11 [In Farsi]

Ÿ Codex Alimentarius Commissions (1995).Residues of veterinary drugs infoods.Twenty First Session, Rome.Italy.

Ÿ Codex Alimentarius Commissions (2009).Maximum Residue Limits for Vaterinare Drugs in foods updated as at the 32nd Session, July 2009

Ÿ FIL-IDF (2009). World Dairy Situation. Bulletin of the International Dairy Federation 438/20

Ÿ Ghanavi, Z. (2003).Determination of Penicillin G reside in raw and pasteurized milk from Tehran Dairy Industries Dairy Plant.Institute of Standards and Industrial Research. QazvinProvince.

Ÿ Harding, F. (2006). Milk Quality. Translated by Karim, G. Dayanim Dardashti, A. and Khalaji. AH. university of Tehran Press, PP 166-169 [In Farsi]

Ÿ Karim,G. and Navabpour, S.(1978).Survey on the raw milk contamination with anabiotic residue. Iran Journal of Health. Faculty of Health, University of Tehran, 7. [In Farsi]

Ÿ Karim,G. and Navabpour, S.(1993). Survey on the raw milk contamination with anabiotic residue.11th International symposim of  Vaterinary  Food Hygienists. Bangkok, Thailand. Proceeding, pp:209-211

Ÿ Karim,G., Kiaei, M.M., Rokni, N. and Razavi Rohani, S.M.M. (2009). Chemical Contamination of Foods with animal origin and survey of the present status in the Country. Final report of the project, Academy of Sciences, Islamic Republic of Iran. No, 302136302928500.

Ÿ Khavari Khorasani, H. (1962). Survey on the antibiotics in milk. Thesis, Faculty of Veterinary MEDICINE, University of Tehran. [In Farsi]

Ÿ Mansouri Nagand, L. (2001). Survey on the raw milk contamination with antibiotic residues in kerman city. Fourth National Symposium of Environmental Health.Yazd, 15-17 Aban.

Ÿ Moarefi, F. (1993). Survey on the antibiotic contamination in milk. Thesis No 209, Faculty of Pharmacy, Islamic AzadUniversity, Tehran. [In Farsi]