بررسی آگاهی و نگرش سربازان وظیفه پادگان مالک اشتر اراک در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای بهداشت مواد غذایی، دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 - کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط- HSE مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس آباد مغان، گروه بهداشت محیط، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، پارس آباد مغان، ایران.

چکیده

   آگاهی افراد از بهداشت و ایمنی مواد غذایی به عنوان یک اصل مهم در پیشگیری از ابتلای آن­ها به بیماری‌های غذایی و حفظ محیط از آلودگی­ها محسوب می‌گردد. هدف این تحقیق بررسی آگاهی و نگرش سربازان وظیفه پادگان مالک اشتر اراک در زمینه بهداشت و ایمنی غذایی می­باشد. این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی در بین 191 نفر از سربازان وظیفه در سال 1389 انجام گردید. پرسش‌نامه طراحی شده مشتمل بر سوالاتی در زمینه اطلاعات فردی، آگاهی و نگرش نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی می‌باشد. نتایج مطالعه نشان داد که 57 درصد سربازان دارای آگاهی خوب، 18 درصد دارای آگاهی متوسط و 25 درصد آگاهی ضعیف در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی بودند. تمامی سربازان نگرش خوبی نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی داشتند. اما رابطه آماری معنی­داری بین میزان آگاهی و سطح تحصیلات مشاهده شد (01/0 p<). به عبارتی میزان آگاهی سربازان دارای تحصیلات مرتبط با علوم پزشکی بیشتر از افراد رشته­های غیرپزشکی بود. نتایج نشان داد تفاوت آماری معنی‌داری در بین گروه‌های سنی از نظر آگاهی، وجود ندارد. هم­چنین از آن‌جایی که برخی از سربازان آگاهی خوبی در این زمینه نداشتند، لذا گنجاندن دوره­های بهداشت و ایمنی غذایی در طی آموزشی نظامی ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on attitude and knowledge of food safety and sanitation among soldiers of Arak Malek- Ashtar Garrison

نویسندگان [English]

 • G.H Jahed 1
 • H Golestani Far 2
 • M Vesoghi 3
 • B Pahlavanzade 4
 • A Dargahi 5
1 -Food Hygiene PhD, Associate Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Msc Environmental Health Engineering, HSE Exploration Directorate NIOC, Tehran, Iran
3 Ph.D student of Environmental Health Engineering, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
4 Biostatistics graduate student, Tehran University of Medical Sciences.
5 Msc Environmental Health Engineering, Department of Environmental Health, Parsabad branch, Islamic Azad University, Parsabad, Iran
چکیده [English]

   Food safety knowledge is considered as an important precautionary principle for foodborne illnesses as well as protecting environment from contamination.The purpose of this study was to investigate the knowledge and attitudes of soldiers of food safety and sanitation. A cross-sectional-analytical study was performed on 191 of Arak Malek-Ashtar garrison soldiers and the survey questionnaire contained personal information about food safety knowledge and attitude. According to the results, 57% of the soldiers had a good knowledge, 18% an average and 25% had a low degree of knowledge about food safety and sanitation. Although all soldiers had good attitude towards food safety, a statistically significant correlation (p<0.01) was observed between the knowledge of soldiers with medical education and the other soldiers. Results did not reveal significant difference between various age categories in terms of knowledge. Since, some of the soldiers had low degree of knowledge, it is essential to include food safety courses during military training.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • knowledge
 • Soldiers
 • Food safety and sanitation
 • دباغ مقدم، آ. (1384). بهداشت مواد غذایی، چاپ دوم، نشر موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
 • جاهد، غ.، گلستانی‌فر، ح. و قدسی، ر. (1391). بررسی سطح آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مجله پژوهش و سلامت گناباد، 1(2): 82-74.
 • کریمی، م. و مظلومی، م. (1381). بررسی تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی شهر یزد، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، بهار 1382، صفحه 21-16.
 • شریفی راد، غ. و حیدرنیا، ع. (1380). تاثیر آموزش بهداشت در کاهش میزان آلودگی انگلی روده‌ای در شهر ایلام با استفاده از مدل پری سید، مچله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 9(4):80-75.
 • توکلی، ح.ر.، زینلی، م. و مهرابی توانا، ع. (1387). وضعیت مسمومیت غذایی بوتولیسم در ایران (1386-1382) از دیدگاه بهداشت مواد غذایی، حکیم، 11(4): 46-38.
 • زارع، ح. و شجاعی‌زاده، د. (1381). بررسی تاثیر آموزش بر دانش تغذیه مناسب و کم‌خونی فقر آهن شهر در مهری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران،170-143.
 

 • Anne, B. and Kathleen, J. (1999). Knowledge, attitude, and behaviors of college students regarding the nutrition labeling Education Act food labels. Journal of the American dietetic Association, 99: 445-449.
 • Beuchat, L. (1998). Surface decontamination of fruit and vegetables eaten raw: A review. Food Safety Issues. WHO/FSF/FOS/98.2. WHO, Geneva, 42.
 • Dabbagh moghadam, A. (2004). Food Hygiene. DibagaranTehran, Iran, pp. 25-30.
 • Eves, A. and Kipps, M. (1995). Food hygiene and HACCP. Oxford: Butterworth-Heinemann, pp. 202-245.
 • Food Safety and Inspection Service (FSIS). (2000). Focus group study on food safety messages and delivery mechanisms. PR/HACCP Rule Evaluation Report. US Department of Agriculture: 5-6.
 • Jahed, GH., Golestanifar, H. and Ghodsi, R. (2012).  Knowledge and attitudes of Tehran University of Medical Sciences in relation with health and food safety. Journal of Research and Health Gonabad, 2(1): 74-82 [In Farsi].
 • karimi, M. and Mazlomi, M. (2003). Knowledge and practice of health education on hygiene and food preparation and distribution center operators in Yazd city. Journal of Toloo-e-Behdasht, 1:16-21[In Farsi].
 • Klontz, K., Timbo, B., Fein, S. and Levy, A. (1995). Prevalence of selected food consumption and preparation behaviours in the United States. Food Protection, 58: 1405-1411.
 • Labib, S. and Talal, A. (2010). Knowledge and attitudes towards food safety among Canadian dairy producers. Preventive Veterinary Medicine, 9: 65-76.
 • Lynch, M., Painte, J., Woodruff, R. and Braden, C. (2006). Surveillance for foodborne-disease outbreakes United States1998-2002, MMWR Surveill Summ, 55: 1-42.
 • Mead, P.S., Slutsker, L., Dietz, V., McCaig, L.F., Bresee, J.S., Shapiro, C., Griffin, P.M. and Tauxe, R.V. (1999). Food-related illness and death in the United States. Emerging Infectious Diseases, 5: 607–625.
 • National Assessment Institute (NAI). (1998). Handbook for safe food service management. New Jersey, USA: Prentice Hall, pp. 198-235.
 • Notermans, S., Gallhof, G., Zweitering, M. and Mead, G. (1995). Identification of critical control points in the HACCP system with a quantitative effect on the safety of food products. Food Microbiology, 12: 93-98.
 • Patil, S.R., Morales, R., Cates, S.h., Anderson, D. and Kendall, D (2004). An application of meta-analysis in food safety consumer research to evaluate consumer behaviours and practices. Journal of Food Protection, 67(11): 2587-2595.
 • Raab, C. and Woodburn, M. (1997). Changing risk perceptions and food handling practices of Oregon household food preparers. Journal of Consumer Studies & Home Economics, 21: 117-130.
 • Sharifirad, GH. and Hidarnia, A. (2001). Effect of health education in the decrease of intestinal parasitic infection in Ilam using Perry model, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 9(4): 75-80 [In Farsi].
 • Snelling, A., Kerr, K. and Heritage, J. (1991). The survival of Listeria monocytogenes on fingertips and factors affecting elimination of the organism by hand washing and disinfection. Journal of Food Protection, 54: 343-348.
 • Sockett, P. (1995). The epidemiology and costs of diseases of public health significance in relation to meat and meat products. Journal of Food Safety, 15: 91-112.
 • Surujlal, M. and Badrie, M. (2004). Household consumer food safety in Trinidad, West Indies. Journal of Food Safety, 3: 8-14.
 • Tavakoli, H.R., Zinali, M. and Mehrabi Tavana, A. (2009). Scrutiny of Food-Borne Botulism Intoxication in Iran during 2003-2007 with the Food Hygiene View Point. Hakim Research Journal, 11(4): 38- 46[In Farsi].
 • World Health Organization (WHO). (2006). Food safety and foodborne illnesses. Fact Sheet No. 237: Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/ fs237/en/index.html> Accessed 8.11.06.
 • World Health Organization (WHO). (2007). Food safety and food-borne illness. Available from: http:// www.who.int/mediacentre/factsheets/fs237/en/>: Fact sheet No.
 • Zare, H. and Shojaie zadeh, D. (2001). Evaluation of education efficacy on proper nutrition knowledge and iron deficiency anemia in Mehriz city. MSc Thesis. Tehran University of Medical Sciences, pp. 143-170[In Farsi].