تحلیل دانش و نگرش نسبت به ایمنی غذایی در بین دانشجویان دانشگاه‌های شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

   بهداشت محصولات و فرآورده­های غذایی یکی از شاخص­های سلامت جوامع محسوب می­شود. به همین دلیل، مصرف­کنندگان می‌باید پیرامون شیوه­های ایمن تهیه، ذخیره­سازی و آماده­سازی مواد­­ غذایی اطلاعات کافی داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی دانش و نگرش دانشجویان نسبت به ایمنی غذایی است. برای این منظور و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، 400 نفر از­ دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های شهر گرگان در سال 1392 شامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، دانشگاه­ علوم کشاورزی و منابع ­طبیعی گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گرگان و دانشگاه گلستان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن از طریق مراجعه به متخصصان و پایایی آن با ضریب کرانباخ آلفا مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهم­ترین منبع اطلاعاتی دانشجویان درباره ایمنی غذایی شامل خانواده و برنامه‌های تلویزیون می­باشد. همچنین، سطح دانش و نگرش نسبت به ایمنی غذایی در بین جمعیت مورد مطالعه به‌ترتیب در حد «نسبتاً مناسب» و «خوب» قابل ارزیابی می‌باشد. در این بین، دانشجویان دختر در مقایسه با پسران، دارای دانش و همچنین نگرش مساعدتری نسبت به ایمنی غذایی هستند. به‌علاوه، دانش ایمنی غذایی با مقطع تحصیلی پاسخگویان و سطح تحصیلات و شغل والدین آن‌ها دارای ارتباط معنی­دار می­باشد (05/0>p)، اما با سن، محل تولد و سکونت و همچنین نوع مسکن افراد ارتباط معنی­داری نداشت. نگرش نسبت به ایمنی غذایی نیز فقط با محل تولد و مقطع تحصیلی در ارتباط می‌باشد. پیشنهاد مقاله حاضر در نظر گرفتن محتوای آموزشی مناسب درباره ایمنی غذایی در برنامه­های تحصیلی دانشجویان و راه‌اندازی سیستم پایش بیماری­های ناشی از غذا می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of knowledge and attitude towards food safety among university students in Gorgan city

نویسندگان [English]

  • A Avarand 1
  • A Abedi-Sarvestani 2
1 M.Sc. Student of Agricultural Extention, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Associate professor, Department of Agricultural Extention, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

   Food hygiene is considered as an indication of community health. For this reason, consumers need to have enough information about the safe methods of providing, storage and preparation of foods. This study aimed to assess the knowledge and attitude towards food safety among university students. The survey research was used to study 400 students at the four universities of Gorgan city during 2013. The universities included Gorgan Azad University, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan Medical University and Golestan University. The data collection instrument was a questionnaire which its validity and reliability were verified by face validity and Cronbach's alpha coefficient, respectively. The results showed that for the university students, families and TV programs are the main sources for gaining information about food safety. Furthermore, knowledge and attitude of students towards food safety was determined as "fairly good" and "good" respectively. Female students had more knowledge and favorable attitudes towards food safety than male students. Based on results, food safety knowledge was not related to age, place of birth and residence and the type of housing; however it is associated to the level of parents' education and occupation. Attitude towards food safety also was found to be associated with birthplace and studying degree. It was concluded that it is necessary to deliver the educational programs about food safety for the university students along with the installation of food borne disease surveillance system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Safety
  • knowledge
  • Attitude
  • Students
  • Gorgan city
 
Frick, J., Kaiser, F.G. and Wilson, M. (2004). Environmental knowledge and conservation behavior: Exploring prevalence and structure in a representative sample. Personality and Individual Differences, 37: 1-27.
Harrison, W.A, Griffith, C.J., Tennant, D. and Peters, A.C. (2011). Incidence of Salmonella and Campylobacter in poultry and poultry packaging in South Wales. Letters in Applied Microbiology, 33: 450-454.
Kagan, L.J., Aiello, A. and Larson, E. (2002). The role of the home environment in the transmission of infectious disease. Journal of Community Health, 27: 247-267.   
Norazmir, M.N., Noor Hasyimah, M.A., Siti Shafurah, A., Siti Sabariah, B., Ajau, D. and Norazlanshan, H. (2012). Knowledge and practices on food safety among secondary school students in Johor Bahru, Johor, Malaysia. Pakistan Journal of Nutrition, 11(2): 110-115.                       
Patah, M.O.R.A., Issa, Z.M. and Nor, K.M. (2009). Food safety attitude of culinary arts based standards in public and private higher learning institutions (IPT). Journal of International Education Studies, 2(4): 168-178.
Redmond, E.C. and Griffith, C.J. (2003). Consumer food handling in the home: A review of food safety studies. Journal of Food Protection, 66(1): 130-161.
Rimal, A., Fletcher, S.M., McWatters, K.H., Misra, S.K. and Deodhar, S. (2001). Perception of food safety and changes in food consumption habits: A consumer analysis. International Journal of Consumer Studies, 25(1): 43-52.
Riordan, N., Cowan, C. and McCarthy, M. (2002). Safety of Irish beef-concerns, awareness and knowledge of Irish consumers. Journal of  Food Safety, 22: 1–15 . 
Stenger, K.M. (2012). A mix methods approach to food safety knowledge beliefs and practices in Hispanic Families with young children Nebraska, Journal of Education and Human Sciences, 7(1): 1-92.
Unusan, N. (2007). Consumer food safety knowledge and practices in the home in Turkey. Food Control, 18: 45-51.
Waggoner, S.K. (2004). Food safety knowledge and practice of food recovery agency workers before and after food safety training. M.Sc. Thesis, Agricultural and Mechanical College, Louisiana State University.
World Health Organization (WHO), (2003). Food safety issues: Gems/food regional diets. Geneva, Switzerland.
World Health Organization (WHO), (2007). Food safety and foodborne illness. Fact Sheets No. 237, Geneva, Switzerland.