کلیدواژه‌ها = PCR
تعداد مقالات: 5
3. شناسایی تقلبات موجود در سوسیس و کالباس تهیه شده از گوشت گاو بر اساس شناسایی ژن‌های میتوکندریایی گونه‌های حیوانی در استان تهران

دوره 4، 1 (13) بهار، بهار 1393، صفحه 81-89

سید ابراهیم حسینی؛ فرزانه تفویضی؛ مریم تاج آبادی ابراهیمی؛ انوشه شریفان


4. جداسازی استافیلوکوکوس آرئوس کوآگولاز مثبت از گوشت و روده اردک‌های بومی اطراف تبریز

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1392، صفحه 55-62

افشین جوادی؛ سیروس رفیعی اصل؛ فرهاد شاهیان؛ حامد قاضی هشترودی