نویسنده = سید سعید میردامادی
تعداد مقالات: 2
1. تولید نیمه صنعتی اسید لاکتیک بوسیله سویه Lactobacillus casei subsp. casei

دوره 1، 4 زمستان، زمستان 1390، صفحه 9-21

سید سعید میردامادی